Høring av rapport fra ekspertutvalg om finansiering av universitet og høyskoler

Medisinsk fagavdeling

30. mars 2022

Høringsfrist 13.05.2022

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring av rapport fra ekspertutvalg om finansiering av universitet og høyskoler.

Solberg-regjeringen nedsatte 9. september 2021 et ekspertutvalg som skulle se på finansiering av universitet og høyskoler. Utvalget ledes av Siri Hatlen. Hatlen-utvalget fikk 5. november 2021 et justert mandat av Støre-regjeringen. Mandatet til Hatlen-utvalget kan leses på regjeringens nettside her. Utvalgte overleverte mars 2022 sin rapport om finansiering av universiteter og høyskoler.

I rapporten skriver utvalget at de har lagt stor vekt på å vurdere finansieringen som del av en helhetlig styringspolitikk og på å vurdere helheten i de ulike finansieringskildene og virkemidlene. Videre at et sentralt mål har vært å ivareta både myndighetenes og institusjonenes ulike roller på en god måte.

Under følger noen viktige punkter fra rapporten

  • Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning bør inneholde planer for dimensjoneringen av høyere utdanning i Norge
  • Utviklingsavtalene bør få en tyngre rolle i styringen av sektoren og det bør følge finansiering med avtalene.
  • Utvalget vil forenkle indikatorsystemet betydelig ved å gå fra åtte til to indikatorer. De ønsker kun å beholde indikatorer for studiepoeng og avlagte doktorgrader. Utvalget mener endringene i indikatorene vil bidra til bedre samlet måloppnåelse for sektoren over tid. Forutsetningen er at de gjeldende budsjettrammene blir videreført og at uttellingen på indikatorer som avvikles, øker basisfinansieringen.
  • Utvalget foreslår å fjerne publiseringsindikatoren, som de mener har utspilt sin rolle. De peker på at kulturen for å publisere er en helt annet i dag enn den var på begynnelsen av 2000-tallet.
  • Utvalget foreslår også å avvikle kandidatindikatoren for å gjøre det mer attraktivt for institusjonene å tilby kortere videreutdanningskurs. Utvalget mener at studiesentre eller utdanningssentre og lignede aktører kan spille en viktig rolle i å nå ut med fleksible og desentraliserte tilbud. Finansieringen av slike sentre må harmoniseres nasjonalt og kan skje via universitetene og høyskolene eller til sentrene, eller i kombinasjon. Nye midler til institusjonene til fleksibel utdanning bør finansieres over institusjonenes rammebevilgninger.
  • Utvalget anbefaler å redusere antallet finansieringskategorier til mellom to og fire. Dette skal tydeliggjøre at kategoriene ikke er ment å reflektere eller styre faktiske kostnader, og redusere den uønskede normative effekten på institusjonene og det opplevde statushierarkiet blant ulike utdanninger. Utvalget peker på at utviklingen i høyere utdanning de siste 20 årene har redusert kostnadsforskjellene mellom ulike typer utdanninger og anbefaler at departementet går i dialog med sektoren om den konkrete inndelingen av et redusert antall kategorier.
  • Utvalget foreslår ikke å omfordele rammebevilgningen mellom institusjonene, men at det over tid legges til rette for en ytterligere styrking av flere forskningsmiljøer, for å sikre god tilgang til forskningsbasert utdanning av høy kvalitet i hele landet og gi større deler av arbeidslivet bedre tilgang til kunnskapsmiljøer.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Kunnskapsdepartementet her.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 13. mai 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Hedda Maurud Medisinsk fagavdeling