Høring - Forslag om endringer i skikkethetsforskriften

Avdeling for jus og arbeidsliv

11. november 2022

Høringsfrist 03.01.2023

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har fra Kunnskapsdepartementet mottatt høring av forslag om endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften) på høring.

Departementet skriver i høringsbrevet at skikkethetsforskriften ble sist endret i 2019, da med innlemming av noen få nye utdanninger. Den siste større revisjonen av de øvrige paragrafene i forskriften ble gjennomført tilbake i 2016. Med bakgrunn i at departementet har mottatt en rekke forslag fra universiteter og høyskoler om å innta nye utdanninger i skikkethetsforskriften § 1, sendes disse forslagene ut på høring.

I NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler foreslo universitets- og høyskolelovutvalget flere endringer i både lovparagrafen om skikkethetsvurdering og i skikkethetsforskriften. I tillegg har departementet mottatt andre innspill til endringer i forskriften. Departementet har med utgangspunkt i disse innspillene foreslått endringer i flere paragrafer i skikkethetsforskriften.

Høringsnotatet inneholder forslag om:

 • å innta en rekke nye grunnutdanninger i listen over utdanninger som skal omfattes av skikkethetsvurdering
 • å innføre skikkethetsvurdering i videreutdanninger som bygger på de utdanningene som i dag er underlagt skikkethetsvurdering
 • å samle vurderingskriteriene i én paragraf
  en ny bestemmelse om at hvis studenten ikke fremlegger relevant dokumentasjon i skikkethetssaker etter oppfordring fra institusjonen, kan det få betydning for utfallet av skikkethetsvurderingen
 • endre benevnelsen «institusjonsansvarlig» til «skikkethetsansvarlig»
 • presiseringer i retten til utvidet veiledning og oppfølging og informasjonsdeling på tvers av utdanningsinstitusjoner
   

I høringsnotatet ber samtidig departementet om innspill til enkelte bestemmelser uten at det foreslås endringer i denne omgang:

 • om et utestengingsvedtak i én utdanning bør kunne få konsekvenser for muligheten til å søke opptak til andre lignende utdanninger som stiller tilsvarende faglige og personlige krav i praksisutdanning og yrkesutøvelse. I dag er adgangen snever, jf. «tilsvarende utdanninger» i § 12 tredje ledd.
 • hvordan dagens ordning med totrinnsbehandling av skikkethetssaker i første instans fungerer, jf. skikkethetsforskriften §§ 7, 11 og 12 jf. universitets- og høyskoleloven § 4-10 tredje ledd.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret

Les mer på siden til Kunnskapsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 3. januar 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv