Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven mv. for å sikre arbeidstakere tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår – gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1152

Avdeling for jus og arbeidsliv

20. juli 2022

Høringsfrist 01.09.2022

Fristen er utløpt

Legeforeningen har via Akademikerne mottatt høring av forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven mv. for å sikre arbeidstakere tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår – gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1152 fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Høringen er utarbeidet i samarbeid med Kommunal- og distrikts departementet. Formålet med forslagene er å styrke arbeidstakernes rettigheter gjennom å fremme mer forutsigbare
arbeidsvilkår og gi økt trygghet for arbeidstakere. Dette innebærer forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, statsansatteloven og forskrift om arbeid i arbeidsgivers hjem og husholdning.

Forslagene skal gjennomføre Direktiv (EU) 2019/1152 om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår (arbeidsvilkårsdirektivet) i norsk rett.

Lenke til direktivet: https://eurlex.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj
Les mer på nettsiden til Arbeids- og inkluderingsdepartementet her.

Denne høringen skal behandles av sentralstyret.
Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 1. september 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Nina Bergsted | Avdeling for jus og arbeidsliv