Høring – forslag til forskriftsregulering av innleie til helse- og omsorgstjenesten og innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse

Avdeling for jus og arbeidsliv

21. oktober 2022

Høringsfrist 13.11.2022

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har mottatt høring av forslag til forskriftsregulering av innleie til helse- og omsorgstjenesten og innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Regjeringen la i juni 2022 fram forslag til innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak, jf. Prop. 131 L (2021–2022). I lovproposisjonen er det blant annet foreslått at adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter» oppheves. Det er også foreslått en styrking av innleid arbeidstakers rett til fast ansettelse i innleievirksomheten etter en viss tid og en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven om forholdet mellom innleie og entreprise. Videre er det varslet at det vil fastsettes et geografisk avgrenset forbud mot innleie fra bemanningsforetak for byggenæringen, og etablering av en godkjenningsordning for bemanningsforetak.

I lovproposisjonen er det lagt til grunn at den generelle innstrammingen i adgangen til innleie i utgangspunktet bør gjelde alle bransjer og ikke være geografisk avgrenset. Departementet vurderte samtidig at det kan være behov for avgrensede unntak når det gjelder innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten, og rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse. I lovproposisjonen er det derfor lagt fram forslag til en forskriftshjemmel som åpner for en avgrenset unntaksadgang på disse områdene. Forslaget til forskriftshjemmel i § 14-12 nytt sjuende ledd lyder slik:

Departementet kan i forskrift gi regler om tidsbegrenset innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten, og om tidsbegrenset innleie av spesialkompetanse, som avviker fra bestemmelsen i første ledd.

Bestemmelsen innebærer at det i forskrift kan fastsettes regler som gir adgang til innleie i noe flere tilfeller enn det som vil følge av § 14-12 første ledd. Det vises til lovproposisjonen punkt 6.4.4.

Departementet legger i høringsnotatet fram forslag til forskriftsregulering på de områder lovforslaget åpner for. I høringsnotatet drøftes derfor kun forslag som ligger innenfor rammene av forskriftshjemmelen.

Departementet foreslår en adgang til å leie inn helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten når arbeidet er av midlertidig karakter.

Det vil si at slik innleie skal være tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav a.

Videre foreslår departementet en adgang til å leie inn arbeidstaker med spesialkompetanse som utfører rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.

Det foreslås at innleier skal dokumentere grunnlaget for innleie etter disse bestemmelsene når tillitsvalgte ber om det.

Departementet legger til grunn at regelen i arbeidsmiljøloven § 14-14 om virkninger av ulovlig innleie, og regelen i arbeidsmiljøloven § 14-12 fjerde ledd om rett til fast ansettelse etter en viss tid, vil gjelde som i dag. Arbeidstilsynet vil også kunne føre tilsyn med bestemmelsene.

Les mer på siden til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 13. november 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Andreas Hovland | Avdeling for jus og arbeidsliv