Høring: Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus – sepsisanbefalinger

Medisinsk fagavdeling

01. mars 2022

Legeforeningen takker for Helsedirektoratets forespørsel om å gi en høringsuttalense på kapittelet om sepsis i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus. Helsedirektoratet ønsket tilbakemelding på kapittelet som helhet og på antibiotikaregimene i de enkelte anbefalingene.

Legeforeningen stiller seg bak forslaget slik det foreligger og mener forslagene representerer den beste balansen mellom den enkelte pasients sikkerhet og forebygging av resistensutvikling. Legeforeningen viser til at det er godt dokumentert at bredspektrede antibiotika er et viktig bidrag til spredning av antibiotikaresistens. Nasjonale og internasjonale handlingsplaner mot antibiotikaresistens har målsetninger om redusert bruk av bredspektrede antibiotika i og utenfor sykehus som et viktig tiltak (1,2).

I 2020 var Norge på andreplass for minst bruk av antibiotika i sykehus i Europa, relatert til folketallet, og Norge var det landet der bredspektrede antibiotika utgjorde lavest andel av antibiotikabruken (3). Norge har en i verdenssammenheng enestående resistenssituasjon. Legeforeningen vektelegger at de midler retningslinjen har som førstevalg ved sepsis påvirker denne situasjonen. Økende resistens hos norske sykehuspasienter gjør at risikoen for bla ESBL må vurderes oftere enn før, men erfaringer fra andre land viser hva som kan skje med resistenssituasjonen når førstevalget endres til de mest bredspektrede midlene. Av hensyn til fremtidens pasienter og deres behandlere bør dette utsettes så lenge som mulig.

Det vurderes at de nye retningslinjene har flere forbehold og gir mer informasjon til kliniker om ulike pasientgrupper,og at dette gjør retningslinjen mer brukervennlig og reduserer faren for feil.


Med hilsen
Den norske legeforening

Siri Skumlien
Generalsekretær

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør/lege

Caroline Sølberg Yakubu
Seniorrådgiver

Saksbehandler

Caroline Sølberg Yakubu | Medisinsk fagavdeling