Høring- Nasjonal veileder "sammen om barn og unges psykiske helse"

Medisinsk fagavdeling

02. desember 2022

Høringsfrist 23.01.2023

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring av utkast til Nasjonal veileder Sammen om barn og unges psykiske helse.

Nasjonal faglig veileder Sammen om barn og unges psykiske helse er utarbeidet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Husbanken og Landbruksdirektoratet. Arbeidet er ledet av Helsedirektoratet.

Arbeidet er forankret i Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse (2019–2024). Helsedirektoratet har fra departementene fått mandat med føringer for at veilederen skulle tydeliggjøre og gi anbefalinger om ansvars- og oppgavedeling og forventninger til samhandling på tvers av tjenester, nivåer og sektorer.

Direktoratet skriver i høringsbrevet at hensikten med den nasjonale veilederen - sammen om barn og unges psykiske helse - er å gi anbefalinger om hvordan et helhetlig og samordnet psykisk helsearbeid for barn og unge, fra helsefremmende og forebyggende arbeid til oppfølging og behandling, kan oppnås. Den er rettet mot samarbeid på tvers av sektorer og nivåer om barn og unges psykiske helse.

Direktoratet opplyser om at det er grenseoppganger mellom denne veilederen og veileder til samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier, som omtaler velferdstjenestenes plikt til samarbeid og forklarer lovendringene nærmere.

Veilederen er publisert i digitalt format og anordnet kapittelvis etter overordnet tema. Innen hvert kapittel blir hver anbefaling presentert med en kort og utdypende tekst med hovedbudskap, deretter følger «Veiledning» og «Begrunnelse».

Veilederen består av følgende kapitler:

  • Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid (3 anbefalinger)
  • Tidlig oppdagelse og samarbeid i kommunen (3 anbefalinger)
  • Helhetlig behandling og oppfølging i kommunen (4 anbefalinger)
  • Koordinering mellom kommune og psykisk helsevern for barn og unge (3 anbefalinger)

Helsedirektoratet opplyser om at oppdraget er løst gjennom å strukturere veilederen i fire overordnede deler. Medvirkning inngår i alle deler. Veilederen omhandler ikke behandling av enkeltindivider med psykisk helseutfordringer. Det er til sammen 13 anbefalinger hvor 10 er rettet mot kommunen og 3 er rettet mot både kommune og psykisk helsevern for barn og unge (PHBU).

Helsedirektoratet ber om tilbakemelding på om anbefalingene kan være nyttige hjelpemidler i arbeidet med barn og unges psykiske helse.

I tillegg ønsker direktoratet tilbakemelding på:

  • anbefalingenes faglige innhold, og om:
    • anbefalingsteksten er lettfattelig og tydelig?
    • praktisk informasjon er nyttig og tilstrekkelig?
  • brukervennligheten av veilederen i en hektisk hverdag.

Denne høringen skal behandles av Fagstyret

Les mer på siden til Helsedirektoratet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 23. januar 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Miriam Sandvik | Medisinsk fagavdeling