Høring - Nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet i forebygging og behandling – råd om diabetes type 1

Medisinsk fagavdeling

02. desember 2022

Høringsfrist 02.01.2023

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring av utkast til nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet i forebygging og behandling – råd om diabetes type 1.

Helsedirektoratet skriver i høringsbrevet at Aktivitetshåndboken – Fysisk aktivitet i forebygging og behandling, skal gi oppdaterte faglige råd for veiledning og oppfølging med individuelt tilpasset fysisk aktivitet. Den skal være et praktisk verktøy for helsepersonell, helsefagstudenter og andre fagpersoner.

Aktivitetshåndboken inneholder generelle anbefalinger for fysisk aktivitet og tid i ro, og anbefalinger for bruk av fysisk aktivitet i forebygging og behandling ved ca. 30 ulike tilstander og diagnoser. Den nye utgaven vil også lenke til informasjon for bruker og pårørende.

Kapitlene i Aktivitetshåndboken blir publisert i digitalt format etter Helsedirektoratets mal for nasjonale faglige råd. Råd og utdypende råd presenteres først, deretter "Praktisk – slik kan rådet følges" og "Begrunnelse".

Helsedirektoratet ønsker tilbakemelding på innholdet i høringsutkastet for råd om diabetes type 1:

  • rådet (tittel)
  • utfyllende tekst til rådet
  • praktisk informasjon om rådet
  • begrunnelse av rådet
     

Direktoratet opplyser om at det er også ønskelig med innspill til eventuelle justeringer av tekst og innspill knyttet til implementering.

Denne høringen skal behandles av Fagstyret

Helsedirektoratets arbeidet med Aktivitetshåndboken gjør at reviderte kapitler vil fortløpende legges ut på høring. Legeforeningen sentralt vil ikke sende ut alle kapitlene fra Aktivitetshåndboken på høring fra hovedforeningen. Legeforeningen sentralt har likevel ansett det som viktig i dette tilfellet for råd om diabetes type 1 å svare ut og sende på høring til foreningsleddene.

Les mer på siden til Helsedirektoratet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 2. januar 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Jon Ørstavik | Medisinsk fagavdeling