Høring - NOU 2022:11 Ditt personvern - vårt felles ansvar. Personvernkommisjonens rapport

Avdeling for jus og arbeidsliv

17. november 2022

Høringsfrist 23.01.2023

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring av Personvernkommisjonens utredning, NOU 2022:11 Ditt personvern – vårt felles ansvar fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Personvernkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 av regjeringen Solberg. Personvernkommisjonen har hatt et vidt mandat.,  Kommisjonen skulle kartlegge den samlede situasjonen for personvernet i Norge, og trekke frem de viktigste utfordringene og utviklingstrekkene. Videre skulle kommisjonen kartlegge offentlig sektors behandling av personopplysninger, herunder utviklingen i justissektoren, og om det samlede omfanget av tiltak skaper utfordringer for personvernet. Kommisjonen skulle også vurdere forbrukernes rettigheter ved bruk av digitale løsninger, konsekvenser for personvernet i sosiale medier, samt foreslå tiltak for å sikre den enkelte borgers mulighet til å ivareta eget personvern. Kommisjonen ble særlig bedt om å vurdere hvordan barn og unges personvern ivaretas, og kartlegge hvordan bruk av sosiale medier påvirker barn og unges personvern.

Helsesektoren er ikke en del av kommisjonens mandat og er derfor ikke særskilt behandlet i utredningen. Deler av innholdet i utredningen anses likevel som viktig og Legeforeningen vil derfor komme til å skrive et overordnet høringssvar.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 23. januar 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Mathias Gravdehaug | Avdeling for jus og arbeidsliv