Høring om ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet, og om endringer i arbeidsmiljølovens regelverk om trakassering

Avdeling for jus og arbeidsliv

14. mars 2022

Høringsfrist 19.04.2022

Fristen er utløpt

Legeforeningen har via Akademikerne mottatt høring om forslag av ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet, og om endringer i arbeidsmiljølovens regelverk om trakassering fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

ILO-konvensjon nr. 190 ble vedtatt 21. juni 2019 og er den første internasjonale avtalen som  retter seg mot vold og trakassering i arbeidslivet. Den er en internasjonal arbeidslivsstandard og anerkjenner alles rett til et arbeidsliv fritt for vold og trakassering, inkludert kjønnsbasert  vold og trakassering. Konvensjonen trådte i kraft 25. juni 2021. Hittil har 10 stater ratifisert konvensjonen; Fiji, Uruguay, Argentina, Ecuador, Hellas, Mauritius, Namibia, Somalia, Italia og Sør-Afrika. Den tilhørende rekommandasjonen (nr. 206) er ikke-bindende for medlemsstatene, men gir anbefalinger om ytterligere regulering og andre tiltak knyttet til  konvensjonen.

I arbeidet med å utrede ratifikasjon av konvensjonen har departementet hatt dialog med  partene i arbeidslivet gjennom en partssammensatt arbeidsgruppe, hvor også Kultur- og  likestillingsdepartementet har deltatt. Departementets vurdering er at norsk rett oppfyller  konvensjonens krav og at det ikke er behov for lovendringer for å ratifisere konvensjonen.  Departementet foreslår at Norge ratifiserer ILO-konvensjon nr. 190, og ber om  høringsinstansenes syn på dette.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil styrke arbeidet mot seksuell trakassering, blant annet ved å ratifisere ILO-konvensjon nr. 190 og ved å få arbeid mot seksuell trakassering inn i HMS-reglene i arbeidsmiljøloven. I tilknytning til mulig ratifikasjon av ILO-konvensjonen, legger departementet derfor frem forslag om å presisere at vernet mot trakassering i arbeidsmiljøloven også innebærer et vern mot seksuell trakassering. Det foreslås også å innta en definisjon av trakassering og seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven, som tilsvarer definisjonene som er inntatt i likestillings- og diskrimineringsloven.

Departementet ber derfor i tillegg om høringsinstansenes syn på en lov- eller forskriftsfesting av en plikt for arbeidsgiver til å ha rutiner mot trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Departementet foreslår videre å tydeliggjøre verneombudets oppgaver etter loven når det  gjelder å påse at arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø er ivaretatt. Departementet ønsker også høringsinstansenes syn på en regulering av krav til opplæring av verneombudet i  håndtering av saker om vold og trakassering på arbeidsplassen.

Denne høringen skal grunnet fristen behandles administrativt.
Høringen vil bli svart ut til Akademikerne.

Les mer på siden til Arbeids- og inkluderingsdepartementet her.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 19. april 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Liv Marit Fagerli | Avdeling for jus og arbeidsliv