Høring - Utvidelse av Pakkeforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge med somatisk helse, tannhelse og seksuell helse

Medisinsk fagavdeling

05. juli 2022

Høringsfrist 27.09.2022

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) mottatt høring av utvidelse av Pakkeforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge med somatisk helse, tannhelse og seksuell helse.

I 2017 fikk Helsedirektoratet og Bufdir i oppdrag å utvikle modeller og systemer som skal bidra til at barn i barnevernet tidlig blir utredet for psykiske helseplager, og i 2020 ble "Pakkeforløpet for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus for barn og unge i barnevernet" publisert. I 2020 fikk Helsedirektoratet og Bufdir i oppdrag fra henholdsvis Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet å utvide pakkeforløpet med somatisk helse, tannhelse og seksuell helse. Eksisterende pakkeforløp skulle ikke revideres. Direktoratet opplyser om at oppdraget måtte grunnet ressursmangel utsettes til 2022.

I høringsbrevet opplyser direktoratet om at tittelen "pakkeforløp" vurderes i sammenheng med en helhetlig gjennomgang av betegnelse for de normerende produktene fra Helsedirektoratet. Navnet på forløpet kan derfor bli endret før endelig publisering.

Direktoratet opplyser om at innholdet som er nytt gjelder en utvidelse for å inkludere somatisk helse, tannhelse og seksuell helse. Eksisterende innhold er ikke revidert. I selve høringsdokumentet er utvidelsen markert med kursiv. Tekst fra opprinnelig pakkeforløp markert med overstryking, er endret for å gjøre teksten mer helhetlig og sammenhengende.

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.

Les mer på siden til Helsedirektoratet her.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 27. september 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Nina Finstad | Medisinsk fagavdeling