Høring av utkast til rundskriv om bilder, film- og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten

Avdeling for jus og arbeidsliv

17. november 2023

Høringsfrist 29.01.2024

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring av utkast til rundskriv om bilder, film- og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten.

Rundskrivet bygger på Åpenhetsutvalgets utredning, NOU2019:10 Åpenhet i grenseland, og omhandler de reglene og hensynene som gjelder for bilder, film- og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, når det ikke skjer som ledd i tjenesteyting. Det vil si:

Helsedirektoratet ber om innspill på rundskrivets disposisjon, oppbygning og innhold, herunder eventuelle forslag til forbedringer som kan øke rundskrivets nytteverdi for virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten. Videre ber de om tilbakemelding på om rundskrivet gir grunnlag for en balansert ivaretakelse av de ulike aktør- og persongruppenes deres interesser, rettigheter og forpliktelser.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Helsedirektoratet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 29. januar 2024. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Mathias Gravdehaug | Avdeling for jus og arbeidsliv