Høring- Ekspertutvalgets rapport "Gjennomgang av allmennlegetjenesten"

Jus og arbeidsliv

29. juni 2023

Høringsfrist 23.08.2023

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt Ekspertutvalgets rapport "Gjennomgang av allmennlegetjenesten" på høring.

Ekspertutvalget ble nedsatt 11. august 2022 og fikk i oppdrag å utrede tiltak for å gjøre allmennlegeordningen mer bærekraftig. Utvalget leverte sin rapport 18. april. Rapporten er omfattende, og inneholder forslag til 59 tiltak, samt en rekke anbefalinger som ikke står i tiltakslisten. Regjeringen mener at det er behov for å se på tiltakene samlet og helhetlig. For flere av tiltakene er det behov for mer utredning for å kunne vurdere, for andre er det behov for utredning av hvordan tiltakene skal konkretiseres og implementeres. Det vil også være behov for lov- og forskriftsarbeid på flere områder.

Departementet skriver at regjeringen er i gang med å utrede og nærmere konkretisere flere av de grepene ekspertutvalget foreslår, med sikte på å implementere endringer fra 1. juli 2025. Endringer på kompetansefeltet tar regjeringen sikte på å sende på høring våren 2024.

Med bakgrunn i dette ber departementet særlig om innspill til enkelte sentrale forslag fra utvalget:

  • Økt andel basisfinansiering og endret finansiering av legevakt. Flertallet i utvalget har foreslått å øke andelen basisfinansiering da dette kan øke listekapasiteten og gi mer tid til kvalitetsutvikling, innovasjon, samhandling og bedre medisinskfaglig vurderinger. Et mindretall ønsker ikke dette. Mindretallet mener høy andel aktivitetsbasert finansiering stimulerer bedre til effektivitet og produktivitet. Finansiering av legevakt henger tett sammen med finansiering av fastlegetjenesten. Utvalget har blant annet pekt på en mulighet for mer fast lønn i legevakt. Dersom andel aktivitetsbasert finansiering går ned, må innretningen på finansieringen av legevakt vurderes også på denne bakgrunn.
  • Profesjonsnøytrale takster for legekontor organisert som virksomheter. Takster som kan utløses av flere profesjoner er ment å bidra til kapasitets- og kvalitetsheving gjennom økt tverrfaglighet. Dette fordrer ledelse. Utvalget har derfor knyttet slike takster til fastlegekontor organisert som virksomheter. Utvalget har foreslått begrensninger i hvem som kan stå som eiere av slike virksomheter.
  • Et forenklet takstsystem som legger til rette for å delegere oppgaver innenfor fastlegekontoret. Utvalget mener at det er behov for å forenkle takstene og legge til rette for mer arbeidsdeling innenfor dagens organisering av fastlegekontor gjennom større bruk av takster på delegasjon.
  • Nytt kontrollregime knyttet til aktivitet. Med utvidet mulighet for å delegere oppgaver på fastlegekontoret der annet personell kan utløse fastlegetakster på delegasjon og innføring av profesjonsnøytrale takster, vil det være nødvendig at det samtidig innføres tiltak for kostnadskontroll. Utvalget har foreslått flere mekanismer for å ivareta dette, som for eksempel maksimalt antall listeinnbyggere knyttet til virksom-heten og tak på antall konsultasjonshonorar per pasient per dag.
  • Endret innretning av utdanningsstillinger for ALIS. Utvalget foreslår egne utdannings-stillinger for leger i spesialisering i allmennmedisin (ALIS) der legen er fastlønnet og jobber på andre fastlegers liste.
  • Forenkling av kompetansekrav og krav i spesialistutdanningen i allmennmedisin. Utvalget foreslår blant annet at det skal stilles krav til veiledet praksis etter grunnutdanning i medisin for å praktisere selvstendig som lege i alle deler av helse- og omsorgstjenesten. Det foreslås videre at krav om spesialisering i allmennmedisin bør begrenses til fastleger og leger i faste stillinger i kommunen. Utvalget har også flere forslag som omhandler LIS1 og spesialistutdanningen i allmennmedisin.
  • Praksisoverdragelse: Utvalget har oppgitt at omsetting av fastlegepraksiser er en stor utfordring i dagens ordning, som må løses. Utvalget er uenig om hvordan, men peker på behov for å regulere overdragelse i forskrift.

I tillegg til de temaene HOD særskilt har bedt om innspill til, ønsker Legeforeningen også innspill til kapittelet om organisering av fastlegetjenesten, herunder forslagene om gruppeavtaler og fastlegeselskap. Utfordringene i fastlegeordningen er også nært knyttet til utfordringene med legevakt. Vi ber derfor også om innspill og synspunkter på utvalgets forslag til tiltak i kapittelet om legevakt.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 23. august 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Monica Auberg | Jus og arbeidsliv