Høring - Forhåndssamtaler og planer ved begrenset forventet levetid

Medisinsk fagavdeling

03. mai 2023

Høringsfrist 15.08.2023

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring av utkast til nasjonale faglige råd for Forhåndssamtaler og planer ved begrenset forventet levetid.

Helsedirektoratet skriver i høringsutkastet at de faglige rådene har sin bakgrunn i Meld. St. 24 Lindrende behandling og omsorg (2019-2020) og NOU 2017:16 På liv og død. Et av tiltakene fra Meld. St. 24 er å styrke tilbudet om forhåndssamtaler i helse- og omsorgstjenesten.

Videre skriver direktoratet at internasjonalt blir forhåndssamtaler kalt Advance Care Planning (ACP).

Formålet med forhåndssamtaler er å bidra til:

  • bedre kommunikasjon mellom helsepersonell, pasient og eventuelt pårørende
  • trygghet og tillit for pasienten og eventuelt pårørende
  • pasientens medvirkning i planer for behandling og omsorg
  • livskvalitet i livets siste fase for pasienten og pårørende
  • bedre grunnlag for beslutninger om behandling og omsorg
  • forebygging av over- og underbehandling i livets sluttfase

 

Utkastet til faglige råd er delt i fire hovedkapitler:

  • Forhåndssamtaler
  • Planer ved begrenset forventet levetid
  • Opplæring og veiledning
  • Om de faglige rådene - metode og prosess

Rådene omhandler voksne pasienter med livstruende og/eller uhelbredelig sykdom og eldre med mange sykdommer og høy risiko for alvorlige sykdomsepisoder eller skade.

 

Legeforeningen har fått innvilget utsatt frist og denne høringen skal behandles av Fagstyret.

Les mer på siden til Helsedirektoratet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 15. august 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Maria Tønne | Medisinsk fagavdeling