Høring - forslag om endringer i førerkortforskriften (lukkede bedriftsområder, innbyttereglene for førerkort utstedt utenfor EØS, kjørevurdering)

Avdeling for jus og arbeidsliv

23. juni 2023

Det vises til  høring om forslag om endringer i førerkortforskriften. Rapporten har vært på høring i vår organisasjon.

Vi har noen kommentarer til forslaget i notatets del 2;

Forslag om å erstatte dagens dispensasjonsordning for kjøring på lukket bedriftsområde med et generelt unntak

Slik vi oppfatter det endres bestemmelsen primært fordi den ikke har vært praktisert i samsvar med intensjonene, og at "det har etablert seg en praksis der dispensasjonsbestemmelsen har utviklet seg til å bli et generelt unntak".  Videre at det basert på manglende statistikk er grunn til å tro at risikoen for alvorlige ulykker er "forholdsvis lav".

Begrunnelsen  er etter vårt syn ikke tilstrekkelig. Med tanke på å verne arbeidstakere og bidra til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø fremstår et slikt generelt unntak lite hensiktsmessig.

Vi vet at datainnsamling på arbeidsskader er meget svak og det er tale om stor underrapportering i til de nasjonale kilder som for eksempel Arbeidstilsynet. Det at vi mangler statistikk på ulykker i lukkede områder indikerer ikke nødvendigvis lav risiko, men kan skyldes fravær av overvåkning og skaderapportering.

Vi vet at mange arbeidsulykker skjer ved bruk av kjøretøy og mobilt arbeidsutstyr. Ulykker skjer som oftest ved at personer blir påkjørt eller faller av kjøretøy, kjøretøyhenger, lasteplan eller lignende. Type last vil også ha betydning, for eksempel ulike kjemikalier, gasser og med det i verste fall eksplosjonsfare.

Slik forslaget er utformet blir det i stor grad opp til hver enkelt arbeidsgiver å sørge for bedriftsintern opplæring, spesielt tilpasset områdets særegne trafikk og risikobilde.

Dette forutsetter en risikoforståelse og kultur for gjennomføring. Vi støtter at det må kunne dokumenteres, og anbefaler også at dette følges opp med kontroller og tilsyn – særlig i en overgangsperiode slik at endringen kan evalueres.

Særlig om helsekrav: 

Helsekravene i førerkortforskriften regulerer minstekravene som må være oppfylt for å oppnå førerrett i den klassen man ønsker å føre kjøretøy.

Dagens helsekrav i vegtrafikklovgivningen er viktig med tanke på sikkerheten til både føreren selv, passasjerer og andre arbeidstakere. I den grad et generelt unntak fra førerrett blir innført, mener vi at de spesifikke helsekravene for aktuelle kjøretøy bør tas med som krav i unntaksbestemmelsene.

Skaderisiko øker med størrelsen på kjøretøyet, derav har for eksempel en buss eller lastebil har et større skadepotensiale enn en personbil pga. energi (kraft) som det kjøretøyet bærer.

Vi mener at forslaget vil kunne medføre en økt fare for sikkerheten til arbeidstakere og andre som befinner seg inne på lukkede bedriftsområder, og anbefaler ikke at dagens dispensasjonsordning for kjøring på lukket bedriftsområde erstattes med et generelt unntak som foreslått.

 

Med hilsen
Den norske legeforening

Siri Skumlien
generalsekretær

Lars Duvaland
direktør

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv