Høring - Forslag om overføring av ansvaret for helsetilbudet ved utlendingsinternat til kommunen der utlendingsinternatene ligger

Medisinsk fagavdeling

30. juni 2023

Høringsfrist 30.08.2023

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av forslag om overføring av ansvaret for helsetilbudet ved utlendingsinternat til kommunen der utlendingsinternatene ligger.

Forslagene følger blant annet opp Stortinget sitt anmodningsvedtak om å sikre at helsetjenesten i Politiets utlendingsinternat, Trandum, blir lagt inn under den offentlige helsetjenesten. Departementet foreslår en permanent løsning der ansvaret for å ha tilbud om helsetjenester for internerte i utlendingsinternat blir lagt til kommunen der internatene ligger.

Departementet legger opp til en midlertidig løsning der politiet inngår avtaler med private leverandører for å ha tilbud om helsetjenester for internerte fra tidspunktet kontrakten med den nåværende leverandøren går ut og fram til den permanente løsningen kan tre i kraft.

Departementet foreslår ingen endringer i retten de internerte har til å få helse- og tannhelsehjelp. Videre opplyses det om at forslagene ikke får konsekvenser for spesialisthelsetjenesten.

Videre skriver departementet at vurderinger av om personer er i stand til å gjennomføre en flyreise, "fit-for-flight" vurderinger, ikke er helsehjelp, men et sakkyndigoppdrag, og vil ikke inngå i kommunens ansvar. Videre at bistand ved uttransportering er ikke helsehjelp, og politiet vil fortsatt måtte kjøpe slike tjenester i markedet.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 30. august 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Jon Ørstavik | Medisinsk fagavdeling