Høring - innspill til arbeidet med stortingsmelding om forskningssystemet

Medisinsk fagavdeling

29. juni 2023

Høringsfrist 08.08.2023

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Kunnskapsdepartementet mottatt invitasjon til å sende innspill til arbeidet med stortingsmelding om forskningssystemet.

Kunnskapsdepartementet skriver at det i Meld St. 5 (2022–2023), Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023–2032, ble varslet av regjeringen at den vil legge fram en stortingsmelding om forskningssystemet, basert blant annet på en gjennomgang av Forskningsrådet. Departementet skriver videre at de har startet opp arbeidet med meldingen, og de legger opp til en åpen og inkluderende prosess med de forskningsutførende sektorene og andre aktører.

I denne omgang ønsker departementet innspill på Forskningsrådets rolle og funksjon i det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Videre legger departementet opp til en ny innspillsrunde vinteren 2023-2024. Da ønsker de innspill på problemstillinger som berører forskningssystemet i stort, og skriver at det vil danne grunnlag for regionale innspillsmøter våren 2024, noe de vil komme tilbake til i egen invitasjon.

Kunnskapsdepartementet ønsker innspill om Forskningsrådets rolle og funksjoner i det norske forskningssystemet:

De skriver at med forskningssystem mener de tre nivåer:

 • Det politiske nivået
 • Det strategiske nivået – Forskningsrådet
 • De forskningsutførende sektorene

De ber om korte skriftlige innspill på følgende:

 • Hva er Forskningsrådets viktigste merverdi i det norske forskningssystemet?
 • Hvilke funksjoner er det viktig at Forskningsrådet ivaretar i norsk forskning og innovasjon framover?
 • Nevn gjerne tre forbedringspunkter og bevaringspunkter og begrunn kort hvorfor.

I tillegg vil de gjerne ha innspill til andre aktuelle problemstillinger:

 • Hvordan kan Forskningsrådet best bidra til et forskningssystem som gir grunnlag for økt fart i omstillingsarbeidet i Norge, både i næringslivet og i samfunnet for øvrig?
 • Hvordan kan Forskningsrådet best påvirke samvirket mellom aktørene i forskningssystemet og resten av samfunnet slik at forskningen bidrar til å møte tverrsektorielle utfordringer? Er det behov for å styrke samspillet?
 • Hvordan virker forskningsrådsfinansiering inn på de forskningsutførende sektorenes ledelse og styring av forskningsvirksomhet (som f.eks. karriereveier, forskerutdanning, egne strategiske forskningssatsinger og infrastruktur)? Er det behov for endringer?
 • Hvordan kan Forskningsrådet mest effektivt bidra til å løfte forskningsområder hvor Norge har særlige fortrinn?
 • På hvilke områder bør vi ha nasjonale satsninger og når kan vi lene oss mer på EU?
 • Hvordan bør konkurranseutsatt nasjonal og internasjonal finansiering utfylle hverandre?
 • Hvordan bør Forskningsrådet ivareta vilkår og muligheter for forskerinitiert forskning og mer politisk initiert forskning?

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer i vedlagte invitasjon fra Kunnskapsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 08. august 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Gard Paalgard Rønnow | Medisinsk fagavdeling