Høring - Nasjonal kreftstrategi 2024-2028

Medisinsk fagavdeling

02. oktober 2023

Høringsfrist 27.10.2023

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring av utkast til Nasjonal kreftstrategi 2024-2028.

Helsedirektoratet fikk i 2022 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å revidere samt fornye eksisterende kreftstrategi, Nasjonal kreftstrategi 2018-2022 – Leve med kreft. Nåværende kreftstrategi er gitt en forlenget varighet til starten av 2024. Strategiperioden for den nye kreftstrategien anbefales å vare fra 2024 til 2028 eventuelt til 2030.

Den nye kreftstrategien skal ha de samme fem overordnede målene som i nåværende kreftstrategi:

  • Norge skal bli et foregangsland for kreftforebygging
  • Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp
  • En mer brukerorientert kreftomsorg
  • Flere skal overleve og leve lenger med kreft
  • Best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende 

I arbeidet med den reviderte kreftstrategien er det bedt om at ny kunnskap på kreftområdet skal ivaretas. Direktoratet er videre bedt om å se hen til ambisjonene definert i Hurdalsplattformen som å desentralisere deler av kreftbehandlingen, ha kapasitet for å utføre gentesting tidligere i behandlingsforløpet samt å styrke ettervernet. Kreftstrategien skal også bygge på føringer som ligger i strategien for persontilpasset medisin samt være koordinert med EUs kreftforebyggende kreftarbeid.

Helsedirektoratet skriver at de har så langt i arbeidet med oppdraget involvert bredt - både interne avdelinger i direktoratet og eksterne aktører. Partnerskap mot kreft har hatt tre møter der blant annet status i nåværende strategi, samt innspill til revidert strategi har blitt gjennomgått. I forkant og etterkant av møtet har medlemmene av partnerskapet – fagdirektørene med vararepresentanter fra RHFene, representant fra KS, pasient- og brukerforeningene, Kreftregisteret, Kreftforeningen og Helsedirektoratet, kommet med skriftlige innspill. Kreftregisteret har bidratt til oppdatert tekst om status og utviklingstrekk.

Helsedirektoratet skriver videre at de har så langt mottatt mange og gode innspill. Disse er forsøkt ivaretatt i nåværende versjon av revidert kreftstrategi.

Denne høringen skal grunnet frist behandles administrativt.

Les mer på siden til Helsedirektoratet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 27. oktober 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag | Medisinsk fagavdeling