Høring - Nasjonale faglige råd for kreftkirurgi – kompetanse og kvalitet

Medisinsk fagavdeling

21. desember 2023

Legeforeningen takker for muligheten til å komme med innspill til Høring - Nasjonale faglige råd for kreftkirurgi – kompetanse og kvalitet. Høringsuttalelsen baserer seg i stor grad på de tilbakemeldingene vi har fått fra foreningsledd som befatter seg med kreftpasienter og kreftkirurgi. Det har også kommet innspill fra flere lokalforeninger.

Legeforeningen mener det er viktig og riktig at den faglige fanen holdes høyt i de Nasjonale faglige rådene om kreftkirurgi. Det inkluderer både ambisjonen om langsiktig investering i fast ansatte, tilgang på tverrfaglig kompetanse og støttetjenester, og ambisjonen om kvalitet i alle ledd av behandlingskjeden. Volum er tatt helt ut som et kvalitetskriterium. Legeforeningen savner en god begrunnelse for det, inkludert en drøfting av både kvalitetssystemer og pasientvolum som kriterier for god kvalitet i tjenesten.

Det presiseres i høringen at de nasjonale rådene ikke er rettslig bindende, men faglig normerende. Det vises til Lov om spesialisthelsetjeneste, Helsepersonelloven og Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring og veileder til denne som bakgrunn og begrunnelse for rådene. Det gir sterke føringer for hva som skal til for å bli regnet som faglig forsvarlig praksis.

I innspill fra Nordland legeforening påpekes det at rådene vil få direkte følger for funksjonsdelingen av kreftkirurgi i landsdelen. De færreste sykehus i Nord Norge vil være i stand til å oppfylle alle kravene til tverrfaglige spesialiteter og støttetjenester og den etterspurte beredskapen. Kreftkirurgi utgjør en høy andel av kirurgien på enkelte sykehus. Faller den bort vil også annet kirurgisk tilbud fort forsvinne.  De mener at rådene i større grad må bygge på evidensbasert kunnskap, og/eller referanser til internasjonalt anerkjente retningslinjer.

Legeforeningen anbefaler et grundigere arbeid med kunnskapsgrunnlaget knyttet til de enkelte kreftoperasjoner med tanke på hvilke faggrupper, støttefunksjoner og vaktordninger som faktisk kreves for den enkelte tilstand og prosedyre. Det kunne danne grunnlag for en kunnskapsbasert seleksjon av hva som trygt kan opereres, også på et mindre sykehus.

De tilfellene hvor kreftkirurgi foregår som øyeblikkelig hjelp, uten at kreften er kjent på forhånd kunne gjerne vært omtalt i de nasjonale faglige rådene.  

De nasjonale faglige rådene for kreftkirurgi vil være ressurskrevende når det gjelder etterlevelse av kravene til kvalitetsarbeid. Det legges opp til oversikt over egne resultater, inkludert resultater hos støttefunksjoner/samarbeidspartnere. Egne resultater skal evalueres opp mot nasjonale resultatmål, pasientrapporterte data og behandlingsstandard fra internasjonal faglitteratur. Det skal gjennomføres komplikasjonsmøter og kvalitetsforbedring skal dokumenteres.   Noe hører hjemme på et overordnet ledelsesnivå, f.eks. oversikt over kvalitet innen virksomhetens ulike fagområder. Noe faller på ansvarlige fagpersoner i aktuelle kirurgiske avdelinger og noe kan ivaretas av godt opplært merkantilt personell, gitt at disse finnes.

Legeforeningen mener det er viktig at leger innen alle spesialiteter har et bevisst forhold til kvalitetsforbedringsarbeid og bidrar aktivt innen sine felt. Det er og har alltid vært en vesentlig del av legejobben. Våre medlemmer er nå opptatt av konsekvensene av stadig nye faglige råd, veiledere og retningslinjer. Skal alle følges vil ikke døgnet ha nok timer til å gi helsehjelp til alle pasienter som har rett til helsehjelp. De er også opptatt av at gode råd og veiledere innen et felt, f.eks. innen kreftbehandling vil kunne bli så krevende å etterleve at andre pasienter/diagnosegrupper nedprioriteres. Den forventede økningen i krefttilfeller pga. den demografiske utviklingen med langt flere eldre gjør dette til en godt begrunnet bekymring.

Den økende andelen eldre med kreft aktualiserer ferdigheter knyttet til palliativ kirurgi og generell palliativ behandling og pleie. Det er positivt at det vises til utfyllende omtale av både palliasjon og rehabilitering i de nasjonale faglige rådene.  

 

Med hilsen
Den norske legeforening

Siri Skumlien
generalsekretær

Elisabeth Selvaag
spesialrådgiver/lege

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag | Medisinsk fagavdeling