Høring - NOU 2023: 11 Raskt og riktig

Avdeling for jus og arbeidsliv

16. mai 2023

Høringsfrist 08.08.2023

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet mottatt høring av Klage- og ankeutvalgets utredning NOU 2023: 11 Raskt og riktig.

Klage- og ankeutvalget ble oppnevnt 13. august 2021 av Solberg-regjeringen for å gjennomføre en helhetlig gjennomgang av klag- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten. Utvalget hadde i tillegg i oppdrag både å vurdere nye måter å organisere systemet på og å vurdere forbedringer innenfor dagens organisering.

I utvalgets mandat (se kapittel 2) ble det særlig pekt på to utfordringer ved dagens system: lang saksbehandlingstid og et økende antall klage og ankesaker. I februar 2022 ble utvalgets mandat utvidet av Støre-regjeringen får at utvalget skulle ha et særlig fokus på brukernes rettssikkerhet.

Departementet ønsker tilbakemelding på utredningens helhet, men også særlig på enkelte deler.

  • Utvalget foreslår en særregulering av forvaltningsrettslige regler i folketrygdloven kapittel 21.
    • Departementet ber om en vurdering av hensiktsmessigheten av en slik særregulering i spesiallovgivningen, og av om en slik eventuell særregulering bør stå i folketrygdloven eller et annet sted. Se omtale i utredningens del VI og VII.
  • Utvalget foreslår å begrense antallet overprøvinger, og departementet ber særskilt om høringsinstansenes innspill på dette forslaget. Se omtale i kapittel 15.
  • Utvalget foreslår flere endringer i lov om anke til Trygderetten. Departementet vil vurdere å gå noe raskere videre med noen av disse forslagene basert på innspillene som kommer i høringen, og de ber høringsinstansene om en særskilt vurdering av disse. Se omtale i kapittel 17.

Parallelt med høringen vil departementet ha dialog med både Arbeids- og velferdsdirektoratet og Trygderetten for å vurdere om det er forhold utvalget peker på som bør adresseres raskt.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Arbeids- og inkluderingsdepartementet her.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 8. august 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Andreas Hovland | Avdeling for jus og arbeidsliv