Høring - NOU 2023: 8 Fellesskapets sykehus. Styring, finansiering, samhandling og ledelse

Helsepolitisk avdeling

31. mars 2023

Høringsfrist 26.05.2023

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av Sykehusutvalgets utredning NOU 2023: 8 - Fellesskapets sykehus. Styring, finansiering, samhandling og ledelse

Sykehusutvalget ble nedsatt 4. februar 2022 med formål om å gi en vurdering av erfaringene med dagens styring og organisering av sykehusene og helseforetaksmodellen og foreslå tiltak som kan bidra til effektiv ressursutnyttelse og spesialisthelsetjenester av god og likeverdig kvalitet innenfor en modell med statlig eierskap. Utvalget foreslår blant annet bedre prosesser for å sikre regional, politisk og demokratisk styring av sykehusene og har forslag til endringer i finansieringsordningene.

Sykehusutvalget har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om:

  • Styring og ansvarsforhold – regional, politisk og demokratisk innflytelse
  • Helsefellesskap og samhandling med kommunehelsetjenesten
  • Finansiering av sykehusbygg
  • Markedstenkning i styringen av helseforetakene
  • Mål- og resultatstyring
  • Lederstillinger og lederstruktur

Legeforeningen sendte i mai 2022 innspill til Sykehusutvalgets arbeid og Legeforeningens innspill kan leses på våre nettsider.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen

26. mai 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Linda Markham | Helsepolitisk avdeling