Høring - NOU 2023: 9 Generalistkommunesystemet — Likt ansvar – ulike forutsetninger

Medisinsk fagavdeling

26. april 2023

Høringsfrist 28.08.2023

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Høring - NOU 2023: 9 Generalistkommunesystemet — Likt ansvar – ulike forutsetninger

Legeforeningen har fra Kommunal- og distriktsdepartementet mottatt høring av Generalistkommuneutvalgets utredning NOU 2023: 9 Generalistkommunesystemet — Likt ansvar – ulike forutsetninger.

Generalistkommuneutvalget ble oppnevnt i november 2020 og  fikk i oppdrag å gi et helhetlig kunnskapsgrunnlag om det norske generalistkommuneutvalgets virkemåte og utviklingen av systemet i den senere tid. Utvalget har drøftet forutsetningene kommunene har for å kunne være en generalistkommune i velferdssamfunnet i dag og i fremtiden. De har sett på grunnlaget for å ha et generalistkommunesystem og hvilke alternativ som finnes.

Generalistkommuneprinsippet innebærer at alle kommuner, uavhengig av innbyggertall, befolkningsutvikling, avstander og sentralitet m.m., er regulert av de samme lovene.

I pressemeldingen skriver departementet at utvalget har kommet frem til:

  • At man skal beholde generalistkommunesystemet.
  • At man bør redusere graden av statlig detaljstyring
  • At interkommunalt samarbeid og et omfordelende inntektssystem er avgjørende for å holde ved generalistkommunesystemet
  • At lokalt handlingsroms er nødvendig for å kunne tilpasse tjenestetilbudet og oppgaver til lokale forhold og for å utvikle innovative løsninger på utfordringene kommunene står ovenfor.

Utvalget er delt i synet på kommunesammenslåing som virkemiddel. Flertallet i utvalget vil føre en aktiv politikk for å få større kommuner, mens mindretallet er uenig.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Kommunal- og distriksdepartementet her.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 28. august 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Gorm Hoel Medisinsk fagavdeling