Høring - Pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal

Avdeling for jus og arbeidsliv

20. september 2023

Høringsfrist 30.10.2023

Fristen er utløpt

OPPDATERT 25. SEPTEMBER 2023

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av Pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal – forslag til endringer i kjernejournalforskriften.

Departementet skriver at hensikten med forslaget er å gjøre laboratorie- og radiologisvar lettere tilgjengelig for helsepersonell og innbyggere. Forslaget er en oppfølging av endringene i pasientjournalloven fra 2. juni 2023, jf. Prop. 91 L (2022–2023) Endringer i pasientjournalloven m.m. (pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal) og Innst. 406 L (2022-2023). Lovvedtaket endret forskriftshjemmelen knyttet til nasjonal kjernejournal i pasientjournalloven § 13. Endringen klargjorde at flere opplysningstyper kan inkluderes i nasjonal kjernejournal, blant annet prøvesvar.

Departementet foreslår i dette høringsnotatet endringer i kjernejournalforskriften § 4, slik at forskriften åpner for lagring av laboratorie- og radiologisvar (prøvesvar). Den enkelte skal kunne reservere seg mot slik lagring.

Prøvesvar skal umiddelbart være tilgjengelig for helsepersonell via kjernejournal. Det skal etableres en mekanisme for utsatt digital tilgjengeliggjøring av prøvesvar via helsenorge.no, slik at helsepersonell gis mulighet til å  informere pasienten personlig. Departementet foreslår at forskriften også skal kunne omfatte prøvesvar fra genetiske undersøkelser. Pasientens hele genom eller eksom vil ikke fremgå.

Departementet vurderer også om dataansvaret for nasjonal kjernejournal og reseptformidleren (e-resept) bør overføres fra Norsk helsenett SF til Helsedirektoratet. Det bes om at høringsinstansene uttaler seg særskilt om dette spørsmålet. Videre foreslås en endring i meldeplikten i kjernejournalforskriften § 5, endringer av lagringstid i § 10 og at forskriften § 12 om opplæring oppheves.

Departementet foreslår at prøvesvar som utgangspunkt skal gjøres umiddelbart tilgjengelige for både pasient og helsepersonell, men at det skal legges inn forsinket visning for forhåndsdefinerte grupper av svarkategorier. Departementet foreslår også at det etableres en mekanisme som gjør det mulig for helsepersonell å «frigi» prøvesvaret for pasienten før utløpet av utsettelsen, eventuelt også forlenge utsettelsen.

Høringsinstansene bes om å uttale seg særskilt om den skisserte løsningen og hvorvidt den vil legge til rette for god dialog mellom lege og pasient om innholdet i prøvesvarene.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 30. oktober 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Gjertrud Bøhn Mageli | Avdeling for jus og arbeidsliv