Høring - Plikt til å sørge for beredskapslagring av seks måneders normalforbruk av smittevernutstyr til bruk i helse- og omsorgstjenesten

Medisinsk fagavdeling

05. juli 2023

Høringsfrist 02.10.2023

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av  forslag til endring av forskrift 23. juli 2001 nr. 881 om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid osb. etter lov om helsemessig og sosial beredskap.

Departementet foreslår å forskriftsfeste at kommuner, fylkeskommuner og regionale helseforetak skal sørge for beredskapslagring av smittevernutstyr tilsvarende seks måneders normalforbruk for helse- og omsorgstjeneste i egen virksomhet, eid virksomhet og virksomhet som etter avtale yter helse- og omsorgstjenester til befolkningen.

Departementet skriver at plikten er avgrenset til hansker, munnbind, åndedrettsvern, smittefrakker eller heldekkende  drakt, og for øvrig briller eller visir, i den grad virksomheten normalt forbruker det. Lagringsplikten skal derfor ikke gjelde smittevernutstyr som virksomheten i en normalsituasjon ikke har et forbruk av. Lagerbeholdningen skal eies av kommunen, fylkeskommunen, regionalt helseforetak, virksomheter disse eier eller virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester etter avtale med disse. Smittevernutstyret skal lagres i Norge. En forskriftsfestet plikt til lokale og regionale lager av smittevernutstyr skal sikre en buffer  for forsyninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten og  tannhelsetjenesten ved alle situasjoner som kan forårsake avbrudd i ordinære forsyningslinjer til landet.

Departementet skriver i høringsnotatet at forslaget til forskriftsregulering styrker beredskapen og gir økt handlingsrom til å finne formålstjenlige løsninger ved pandemi og andre helsekriser. Sikker tilgang på smittevernutstyr gir økt trygghet for både ansatte i helse- og omsorgstjenesten, pasienter og pårørende.

Departementet ber særlig om innspill på om forskriftsfesting av et minimumskrav til lagret volum er mer formålstjenlig enn alternativet som omtales i høringsnotatets punkt 4.1, medregnet tilrådning fra helsestyresmaktene. De ber også om innspill til økonomiske og administrative konsekvenser.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen
2. oktober 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Maria Tønne | Medisinsk fagavdeling