Høring – Totalberedskapskommisjonen NOU 2023: 17 Nå er det alvor – Rustet for en usikker fremtid

Medisinsk fagavdeling

23. juni 2023

Høringsfrist 25.09.2023

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Justis- og beredskapsdepartementet mottatt høring av Totalberedskapskommisjonens utredning NOU 2023: 17 Nå er det alvor – Rustet for en usikker fremtid.

Totalberedskapskommisjonen ble nedsatt ved kongelig resolusjon den 21. januar 2022. Kommisjonen skulle vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap. Kommisjonen ble ledet av pensjonert general Harald Sunde.

Mandatet til kommisjonen var blant annet å gi en prinsipiell vurdering av styrker og svakheter ved dagens beredskapssystemer. Den skulle vurdere og fremme forslag til hvordan samfunnets samlede ressurser kan og bør innrettes for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap, og sikre best mulig samlet utnyttelse av beredskapsressursene.

Helseberedskap er særlig omtalt i utredningens kapittel 25.

Legeforeningen sendte våren 2022 innspill til kommisjonens arbeid og innspillet kan leses på våre nettsider.

Denne høringen er planlagt behandlet av sentralstyret.

Les mer på siden til Justis- og beredskapsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 25. september 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag | Medisinsk fagavdeling