Høring - Varselutvalgets rapport - Fra varsel til læring og forbedring

Medisinsk fagavdeling

23. mai 2023

Høringsfrist 04.08.2023

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Høring - Varselutvalgets rapport - Fra varsel til læring og forbedring

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av varselutvalgets rapport – Fra varsel til læring og forbedring.

Helse- og omsorgsdepartementet skriver i sin pressemelding at helse- og omsorgstjenesten skal arbeide systematisk med pasientsikkerhet slik at risikoen for skader reduseres. Samtidig skjer det noen ganger alvorlige hendelser med dødsfall eller betydelig skader. Disse hendelsene skal varsles til Helsetilsynet og Undersøkelseskommisjonen. Det har siden 2010 vært gjort flere endringer i hvordan hendelser varsles og følges opp. Regjeringen satte derfor ned et utvalg i april 2022 for å få en grundig gjennomgang av varselordningene, hvordan disse praktiseres og følges opp av virksomhetene i helse- og omsorgstjenestene, Helsetilsynet, Statens undersøkelseskommisjon og statsforvalterne.

Utvalget, ledet av tidligere statsforvalter i Agder Stein A. Ytterdahl, ble bedt om å gi en vurdering av dagens varselordninger, behov for endringer i varselordningene, og hva som er og bør være varselordningenes formål og bidrag i det samlede systemet for å forebygge, avdekke og avverge uønskede hendelser.

Legeforeningen har fått innvilget utsatt frist og høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen
4. august 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag Medisinsk fagavdeling