Høringsuttalelse - Forslag om endring av pasientbetalingsforskriften - fritak for egenandel for poliklinisk helsehjelp for LAR pasienter

Helsepolitisk avdeling

30. juni 2023

Innledende om forslaget
Legeforeningen støtter forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om at LAR pasienter ikke skal betale egenandel for polikliniske konsultasjoner tilknyttet LAR. Vi vil også benytte anledningen til å komme med anbefalinger om egenandelsfritak for andre sårbare pasientgrupper.

 

Når det gjelder forslaget fra HOD mener Legeforeningen at en forskriftsendring som sikrer at LAR pasienter ikke skal betale egenandel for poliklinisk helsehjelp i forbindelse med LAR, må inkludere fritak for egenandel hos fastlege ved problemstillinger tilknyttet behandlingsopplegget i LAR.

Nødvendig med kraftfulle tiltak for sårbare pasientgrupper
Legeforeningen ønsker mer kraftfulle tiltak for både LAR pasienter, andre pasienter med ruslidelser og de med psykiske lidelser for å gjøre helsetilbud mer tilgjengelige for sårbare grupper. Det er godt dokumentert at pasienter med alvorlig psykisk lidelse og/eller ruslidelse også har overdødelighet av somatiske sykdommer. Regjeringen har selv påpekt dette i opptrappingsplanen for psykisk helse, og uttalt at det skal settes i gang et arbeid for å se på hvordan levealderen til denne pasientgruppen kan heves, gjennom blant annet tiltak som kan senke terskelen for å oppsøke helsehjelp.

Sårbare pasientgrupper bør skjermes for egenandeler
Overordnet mener Legeforeningen at egenandeler bør begrenses. Vi har over tid uttrykt bekymring for stadig økte egenandeler, og mener egenandelsfritaket bør utvides til å omfatte pasienter opp til 20 år. I tillegg mener Legeforeningen at egenandeler bør fjernes for sårbare pasientgrupper.

Høye egenandeler rammer særlig pasienter med lav betalingsevne, og vil være med på å øke sosiale helseforskjeller. Dette er svært uheldig da dette er pasienter som ofte har et stort behov for helsehjelp, og skal være prioritert av helsetjenesten.

For ungdom, pasienter med alvorlig psykisk lidelse og/eller ruslidelser og en del personer med kronisk sykdom kan egenandeler føre til at de unngår å oppsøke helsetjenesten. Dette mener Legeforeningen strider mot prinsippet om likeverdig tilgang til helsetjenester uavhengig av sosioøkonomisk status.

Vi oppfordrer regjeringen til å innføre fritak for egenandeler for sårbare pasientgrupper.

Egenadelsysstemet bør evalueres
Legeforeningen vil avslutningsvis påpeke at det er behov for å evaluere hele egenandelssystemet. Det er nødvendig å undersøke hvordan dagens system slår ut for ulike pasientgrupper, slik at ordningen ikke forsterker de sosiale helseforskjellene

 

Med hilsen
Den norske legeforening

Siri Skumlien
generalsekretær

Marit Randsborg
avdelingsdirektør

Gisle Bruknapp
seniorrådgiver

Saksbehandler

Gisle Bruknapp | Helsepolitisk avdeling