Legeforeningens innspill til forslag til nasjonalt statistikkprogram 2024-2027

06. januar 2023

Legeforeningen takker for muligheten til å sende innspill til Akademikerne til høringen av forslag til nasjonal statistikkprogram 2024-2027.

Statistikk av høy kvalitet og som er etterprøvbar er viktig for å skape tillit hos de som skal ta den i bruk. Det er særlig nyttig og verdifullt med videreføring av lengre tidsserier som gjør det mulig å se utvikling og sammenheng over tid. Statistikk fra SSB, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet m.m. representerer et viktig, allment tilgjengelig og ikke minst faglig uavhengig kunnskapsgrunnlag.


Legeforeningen bruker aktivt mange ulike deler av SSBs statistikkbank, fra Arbeid og lønn, Helse og omsorg til Nasjonalregnskapet. Særlig er Legeforeningen interessert i statistikken som omhandler leger, spesifikt for spesialisthelsetjenesten (inkludert privatpraktiserende spesialister) og kommunehelsetjenesten. Dette er et statistikkgrunnlag som blir i økende grad aktualisert og Legeforeningen vil oppfordre til videre utvikling av dette.


Legeforeningen støtter videreføringen av eksisterende helsestatistikk og ser positivt på utviklingen av ny statistikk på temaet helse og omsorg, slik det presenteres i forslaget til nasjonalt statistikkprogram 2024-2027.

 

Med hilsen
Den norske legeforening

 

Siri Skumlien
Generalsekretær

Marit Randsborg
Avdelingsdirektør 
 
Marlene Havn Sæther       
Rådgiver helsepolitikk