Høring - Forslag til forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillinger

Avdeling for jus og arbeidsliv

02. februar 2024

Høringsfrist 03.03.2024

Fristen er utløpt

Legeforeningen har via Akademikerne mottatt høring av  forslag til forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Den foreslåtte forskriften skal erstatte følgende forskrifter:

  1. Forskrift 9. februar 2006 nr. 129 om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
  2. Forskrift 31. januar 2006 nr. 102 om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

HK-dir skriver at forslaget innebærer en sammenslåing av de to forskriftene og en forenkling av dagens regelverk. Detaljeringsgraden for kvalifikasjonskravene til de ulike stillingskategoriene er harmonisert.

Forslaget inneholder videre flere større materielle endringer.

Det er foreslått endringer i kvalifikasjonskravene til undervisnings- og forskningsstillingene, og det er innført et tydeligere skille mellom det som omtales som to karrierestiger, henholdsvis dosent- og professorstigen.

I forslaget er det også lagt inn krav til å beherske norsk på et visst nivå for å bli tilkjent kompetanse i undervisnings- og forskningsstillingene regulert av forskriften.

Det er også foreslått endringer som gjelder rekrutteringsstillingene. Stipendiat og postdoktor skal tilbys karriereveiledning, og ved behov også norskopplæring. Postsdoktorstillingen skal gi kompetanse som gjør den ansatte kvalifisert for å søke stilling som førsteamanuensis.

I tillegg medfører den foreslåtte forenklingen og harmoniseringen flere endringer for alle stillingskategoriene. Det er også foreslått endringer i krav til prosessene rundt ansettelse og opprykk, og det er lagt inn forslag til bestemmelse om mulighet for å søke overgang mellom karrierestigene.

Kunnskapsdepartementet la i Prop. 126 L (2022-2023) frem forslag til ny universitets- og høyskolelov. Forskrifter med hjemmel i dagens lov skal gjennomgås og oppdateres i samsvar med den nye loven. Forskriften som sendes på høring, er en del av dette arbeidet og skal etter planen tre i kraft samtidig med den nye loven 1. august 2024. Forskriften vil fastsettes med hjemmel i §§ 7-2 og 7-6 i forslaget til ny universitets- og høyskolelov.

Bakgrunn for høringen

Strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling (2021) ble det varslet en helhetlig gjennomgang og revisjon av alle forskriftene om ansettelser hjemlet i universitets- og høyskoleloven. Kunnskapsdepartementet ga 3. mai 2022 NOKUT i oppdrag å samle forskrift om ansettelsesvilkår, forskrift om ansettelse og opprykk og forskrift om ansettelse på innstegsvilkår i én felles forskrift.

Revisjon av forskrift om ansettelse på innstegsvilkår er utsatt midlertidig i påvente av et pågående evalueringsarbeid. Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår vil videreføres under ny lov inntil videre.

Fra 1. januar 2023 overtok HK-dir ansvaret fra NOKUT for forvaltningen av de tre nevnte forskriftene, og dermed også ansvaret for å forberede ny forskrift.

Kunnskapsdepartementet nedsatte en referansegruppe med representanter fra sektoren for å bidra med innspill til ny forskrift. HK-dir opplyser om at det har vært fire møter i referansegruppen, og gruppen har også levert skriftlige innspill. 

Rammene som ligger til grunn for arbeidet med ny forskrift ble definert i oppdragsbrevet til NOKUT. I løpet av prosessen har rammene utviklet seg noe i tråd med fremleggelsen av Prop. 126 L (2022-2023) Lov om universiteter og høyskoler og Handlingsplan for norsk fagspråk i akademia. Oppsummering av rammene som ligger til grunn kan leses under punkt 2.2. Rammene for arbeidet med ny forskrift i høringsnotatet.

Denne høringen skal grunnet fristen behandles administrativt. Høringen vil bli svart ut til Akademikerne.

Les mer på siden til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 3. mars 2024. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Nina Bergsted | Avdeling for jus og arbeidsliv