Høring - NOU 2024:3 Felles innsats mot ekstremisme: Bedre vilkår for det forebyggende arbeidet

Medisinsk fagavdeling

22. mars 2024

Høringsfrist 26.05.2024

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Legeforeningen har fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet mottatt høring av Ekstremismekommisjonens utredning NOU2024:3 Felles innsats mot ekstremisme: Bedre vilkår for det forebyggende arbeidet.

Ekstremismekommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 10. juni 2022. Kommisjonen har vært ledet av Cathrine Thorleifsson, førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Kommisjonen skulle belyse ulike forhold som har gitt grobunn for fremvekst av radikalisering og ekstremisme i Norge i nyere tid. Mandatet til kommisjonen var å frembringe kunnskap og anbefalinger som kan bidra til å styrke samfunnets evne til å forebygge radikalisering og ekstremisme, samtidig som sentrale verdier som åpenhet, demokrati, menneskerettigheter, rettssikkerhet og ytringsfrihet ivaretas. For bedre å forstå hvordan ekstremisme kan oppstå, har kommisjonen blant annet gjennomgått og vurdert alvorlige saker som omhandler ekstremisme.

Kommisjonen overleverte sin utredning 1. mars 2024.

Kommisjonen har lagt frem anbefalinger innenfor følgende områder:

  • Bedre organisering og mer forpliktende samarbeid
  • Kunnskaps- og kompetanseløft i det forebyggende arbeidet
  • Bedre ivaretakelse av og medvirkningsmulighet for utsatte grupper
  • Styrket oppslutning om demokrati og menneskerettigheter

Helse- og omsorgssektoren omtales særlig i Del V Det forebyggende arbeidet mot radikalisering og ekstremisme, kapittel 28.

Helsepersonells taushetsplikt omtales i kapittel 34 Taushetsplikt og informasjonsdeling.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 26. mai 2024. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Gard Paalgard Rønnow | Medisinsk fagavdeling