Høring om innføring av ett læringsmål i enkelte utvalgte legespesialiteter - kompetanse om kliniske studier i spesialistutdanningen for leger

Medisinsk fagavdeling

22. mars 2024

Høringsfrist 05.05.2024

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring av  forslag om innføring av ett nytt spesialitetsspesifikt læringsmål som omhandler praktisk og utøvende kompetanse i klinisk forskning/kliniske studier i spesialistutdanningen for leger.

Forslaget gjelder for følgende 13 spesialiteter:

 • Indremedisinske spesialiteter:
  • Akutt og mottaksmedisin
  • Blodsykdommer
  • Geriatri
  • Hjertesykdommer
  • Indremedisin
  • Lungesykdommer
  • Nyresykdommer
 • Kirurgiske spesialiteter:
  • Generell kirurgi
  • Nevrokirurgi
  • Urologi
 • Barnesykdommer
 • Nevrologi
 • Onkologi

Legeforeningen ønsker å opplyse om at alle spesialitetskomiteene er blitt forelagt problemstillingen til vurdering og faglige råd i forkant av høringen, i tråd med § 6 i spesialistforskriften, og at Helsedirektoratet har fulgt spesialitetskomiteenes anbefalinger slik at forslaget nå gjelder kun de 13 spesialitetene som stilte seg positive til å få innført læringsmålet.

Helsedirektoratet har allerede gjennom overnevnte prosess en del informasjon om fordeler og ulemper. I denne høringen ønsker direktoratet å åpne opp for bred høring i hele fagmiljøet for å få en endelig tilbakemelding på om læringsmålene synes faglig riktige og hensiktsmessige i disse utvalgte spesialitetene.

Andre momenter direktoratet drar frem er:

 • Vil det oppstå organisatoriske og økonomiske implikasjoner ved endringene som utveier det positive ved å sette fokuset på klinisk forskning på denne måten i spesialistutdanningen?
 • Vil innføringen føre til utilsiktede konsekvenser for læringsaktiviteter og læringsarenaer for leger i spesialisering som gjør at implementeringen blir vanskelig eller fører til flaskehalser?
 • Eller er læringsmålet for lite ambisiøst?
 • Andre tilbakemeldinger til Helsedirektoratet på temaet?

Helsedirektoratet presiserer at de nye læringsmålene først blir gjeldende etter at høringen er gjennomført og høringsinnspillene gjennomgått, og etter at forskriftsfesting i Spesialistforskriftens vedlegg 2, er gjort. Helsedirektoratet planlegger, dersom høringsinnspillene er positive, i utgangspunktet forskriftsfesting av endringene i september 2024. Læringsmålendringen trer i kraft i kompetanseportalen og for leger i spesialisering ett år etter, tentativ dato 1.9.2025, for å gi utdanningsvirksomhetene tid til å endre utdanningsplaner og gjennomføre endringer i lokale/regionale læringsaktiviteter, dersom det er nødvendig.

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.

Les mer i vedlagte dokument fra Helsedirektoratet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 5. mai 2024. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Kari Eikvar | Medisinsk fagavdeling