Høring - registrering av aktivitet fra privatfinansiert helse- og omsorgstjeneste og krav til format ved avlevering

Avdeling for jus og arbeidsliv

22. mars 2024

Høringsfrist 26.05.2024

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av  forslag om å inkludere aktivitet fra privatfinansierte spesialisthelsetjenester i Norsk pasientregister (NPR) og privatfinansierte helse- og omsorgstjenester i kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Forslaget endrer NPR-forskriften § 1-5 og KPR-forskriften § 3-1, og betyr at privatfinansiert helse- og omsorgstjeneste skal melde samme aktivitet til NPR og KPR som de offentlige aktørene.

Departementet skriver at vår felles helsetjeneste har som mål å sikre at gode offentlige finansierte helse- og omsorgstjenester er tilgjengelige når man trenger det. For å sikre dette er det nødvendig å ha oversikt over alle helse- og omsorgstjenester som tilbys og brukes, både offentlige og privatfinansiert.

Ved å inkludere aktivitetsdata fra privatfinansierte helse- og omsorgstjenester i de sentrale helseregistrene som NPR og KPR, vil vi få bedre kunnskap og oversikt over befolkningens faktiske forbruk av og etterspørsel etter slike tjenester. Det vil også gi et mer komplett bilde av befolkningens helse, og bedre grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av tjenestene. I tillegg vil det bidra til gode helseanalyser, kvalitetsforbedringsarbeid og forskning.

Departementet foreslår videre endring i forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften) § 17. I forslaget stilles krav til format ved avlevering av  pasientjournaler til Norsk helsearkiv ved opphør eller overdragelse av virksomhet.  Forslaget har bakgrunn i at enkelte av journalsystemene ikke har funksjonalitet for å generere PDF av pasientjournaler, og at de fleste ikke har funksjonalitet for å kunne sende alle journaler samlet som PDF over til Norsk helsearkiv.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 26. mai 2024. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Mari Garborg Hanto | Avdeling for jus og arbeidsliv