Høring - Varig rekvireringsrett for farmasøyter og sykepleiere

Avdeling for jus og arbeidsliv

13. mars 2024

Høringsfrist 21.04.2024

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av forslag om endringer i forskrift 2. juni 2022 nr. 977 om rekvirering og utlevering av legemidler m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet skriver at i dag har farmasøyter i apotek rett til å rekvirere vaksiner mot sesonginfluensa, både i og utenfor vaksinasjonsprogram, jf. forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. § 7-2. I tillegg har farmasøyter i apotek, i kommunal virksomhet, i helseforetak og i private ideelle sykehus en midlertidig rett til å rekvirere vaksiner i koronavaksinasjonsprogrammet. Sykepleiere har en midlertidig rett til å rekvirere vaksiner til influensa- og koronavaksinasjonsprogrammet. Departementet skriver at formålet med den utvidete rekvireringsretten er å øke antallet rekvireringer og å øke tilgangen til  vaksinasjon.

I forbindelse med vaksinasjon mot covid-19, fremholdt FHI og Helsedirektoratet at det ville være en reell fare for at det ville være mangel på helsepersonell med rett til å rekvirere vaksiner til pasient, og med dette beslutte om enkeltpasienter skulle gis vaksinen. For å redusere risikoen for dette, ble sykepleiere gitt midlertidig rett til å rekvirere vaksiner i henhold til koronavaksinasjonsprogrammet og influensavaksinasjonsprogrammet ut juni 2023, jf. forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. § 7-1a. Provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter ansatt i kommunal virksomhet, i helseforetak og i private ideelle sykehus med driftsavtale med et regionalt helseforetak og provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter i apotek ble gitt midlertidig rett til å rekvirere vaksiner i henhold til koronavaksinasjonsprogrammet ut juni 2023, jf. forskriftens § 7-2. Ordningene ble ved forskrift 29. juni 2023 nr. 1170 forlenget ut juni 2024. Provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter har en varig rett til å rekvirere bestemte vaksiner mot sesonginfluensa som skal administreres i apoteket.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har vurdert om den midlertidige rekvireringsretten bør gjøres permanent, herunder om slik rekvirering er forsvarlig. Etter etatenes vurdering er det forsvarlig at sykepleiere og farmasøyter rekvirerer vaksiner til administrering i influensa- og koronavaksinasjonsprogram.

Den midlertidige rekvireringsretten for farmasøyter og sykepleiere har blitt forlenget flere ganger. Departementet foreslår nå at sykepleiernes og farmasøytenes midlertidige rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram blir permanent fra 1. juli 2024.

Denne høringen skal dersom departementet innvilger forespørsel om utsatt frist behandles i sentralstyret.

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 21. april 2024. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Gjertrud Bøhn Mageli | Avdeling for jus og arbeidsliv