Intern høring - Legeforeningens Menneskerettighetsutvalg - ber om forslag til medlemmer

Medisinsk fagavdeling

14. mars 2024

Høringsfrist 15.05.2024

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen opprettet menneskerettighetsutvalget 2020. Utvalget består av leder og 5 medlemmer. I tillegg oppnevnes 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Varamedlemmer innkalles ved varig fravær. Utvalget er rådgivende for sentralstyret.

Medlemmene i utvalget ble utnevnt av sentralstyret for en periode på to år fra og med 1.9.2022. Utvalget skal nå reoppnevnes for perioden 1.9.2024-31.8.2026.

Vi ber nå om forslag på inntil 2 personer, en kvinne og en mann, som medlem av utvalget. Det er en fordel om de foreslåtte personene har erfaring eller spesiell interesse for området. Utdyp gjerne kort om bakgrunnen til kandidatene. Da utvalget har relativt få medlemmer, er det viktig at de foreslåtte kandidatene har mulighet til å prioritere aktiv deltakelse i utvalgets møter. Det legges opp til to fysiske møter i semesteret og videomøter ca. én gang per måned eller etter behov. Ett av møtene kan holdes som arbeidsmøte fra lunsj til lunsj med overnatting.

Vi ber om forslag innen 15. mai for at sentralstyret skal kunne oppnevne utvalget i god tid før start av neste periode som starter 1.9.2024.

Forslag sendes til axel.rod@legeforeningen.no.

I tillegg til forslag fra foreningsleddene, besluttet landsstyret at individuelle medlemmer i Legeforeningen skal kunne melde sin interesse for deltakelse i utvalget. Invitasjon til å melde sin interesse for dette vil legges ut på Legeforeningen.no

Arbeidsverktøy for utvalget er brev, avisinnlegg og direkte møter. Utvalget samarbeider med Sivilombudets forebyggingsenhet mot tortur og har også, ved leder observert ett rettsmøte i Ankara for å vise støtte til sentralstyret i den tyrkiske legeforeningen. Tema har vært papirløses tilgang på helsetjenester, menneskerettighetssituasjonen i Iran, barn i asylmottak i Norge, fengselshelsetjeneste, støtte til leger som forfølges av myndigheter med videre.

Målgrupper for utvalgets brev og avistekster har vært alt fra utenlandske myndigheter til norske politikere og opinion. Utvalget har også deltatt i høringer i stortinget på vegne av presidenten.

 

Mandat

Utvalget skal arbeide med menneskerettigheter, særlig knyttet til helse og legevirksomhet.

Målsetting er å

 • forebygge og følge opp menneskerettighetsbrudd
 • øke forståelsen for sammenhengen mellom helse og menneskerettigheter
   

Spesielle målgrupper er

 • leger og annet medisinsk personell som hindres i å utøve sin virksomhet eller som trakasseres/forfølges på grunn av sitt engasjement for menneskerettigheter
 • leger og annet medisinsk personell som medvirker til eller samarbeider med personer, organisasjoner eller regimer som krenker menneskerettighetene
   

Utvalget skal blant annet

 • formidle informasjon til leger, annet helsefaglig personell og allmennheten om forholdet mellom menneskerettigheter og medisinsk virksomhet
 • fremme forståelse for alles rett til grunnleggende helsetjeneste, med spesiell vekt på sårbare grupper
 • initiere saker til sentralstyret
 • gi uttalelser til saker forelagt av Den norske legeforening
 • gjennom Legeforeningen bidra overfor norske myndigheter i saker som gjelder menneskerettigheter
 • gi aktiv støtte til leger og annet helsefaglig personell som utsettes for menneskerettighetsbrudd eller som hindres i å utøve sin profesjonelle virksomhet. Slik støtte kan gis i form av uttalelser og/eller oppsøkende virksomhet til de steder hvor slike krenkelser foregår
 • påpeke og forhindre medvirkning i tortur eller andre menneskerettighetsbrudd utført av leger eller annet medisinsk personell
 • samarbeide med tilsvarende organisasjoner i Norge, og delta i relevante fora

Saksbehandler

Axel Rød | Medisinsk fagavdeling