Annen næringsinntekt

Honorar for sakkyndigerklæringer i vergemålssaker

Ny vergemålslov og vergemålsforskrift trådte i kraft fra 1. juli 2013.

Overformynderiet i kommunene er fra 1 juli 2013 lagt ned og Fylkesmannen overtar ansvaret som ny førsteinstans i vergemålssaker. For at fylkesmannen skal kunne sikre en tilfredsstillende saksbehandling, herunder avklare om vilkårene for opprettelse av vergemål foreligger, må blant annet erklæring fra lege eller annen sakkyndig legges til grunn. Erklæringen fra lege eller annen sakkyndig skal avgis på eget skjema som finnes i Norsk Elektronisk Legehåndbok og på www.vergemal.no. Her finnes også annen informasjon om vergemål.

Etter innspill fra Legeforeningen godtgjøres arbeidet for utfylling av erklæringen tilsvarende halvparten av salærforskriftens timesats per erklæring. I 2013 er salærsatsen 945,- per time slik at stykkprisen blir 472,50. Honoraret dekkes av den som har bestilt erklæringen. Når Fylkesmannen er bestiller sendes regningen til Fylkesmannen.

Lenke til den nye vergemålsloven: Lov om vergemål (vergemålsloven)


Vedlegg