Unntak fra merverdiavgift for selvstendig næringsdrivende helsepersonell

I merverdiavgiftsloven § 5 b) 1. ledd er det gitt unntak fra plikten til å betale merverdiavgift for omsetning av helsetjenester og helserelaterte tjenester. Unntaket omfatter også andre tjenester og varer som institusjonen m.v. omsetter som et naturlig ledd i ytelsen av disse tjenestene. Forutsetningen for at unntaket kommer til anvendelse er imidlertid at det dreier seg om varer og tjenester fra den som yter helsetjenesten.

Legevirksomhet organiseres normalt på en av følgende måter:

  1. Helsetjenestene ytes direkte fra enkeltpersonforetak, AS, DA eller ANS 
  2. Lege som eier og driver et legekontor leier ut til en annen lege
  3. Den enkelte næringsdrivende lege leier tjenester fra driftsselskap organisert som f.eks AS, DA eller ANS

I relasjon til punkt 3 bemerkes at mange leger organiserer legevirksomheten som et kontorfellesskap med selvstendig næringsdrivende leger med et AS, DA eller ANS som driftsselskap som er ansvarlig for lokaler/ utstyr og evt. kontortjenester. Driftsselskapet leier ut lokaler, utstyr, driftsmidler og helsepersonell til legene.

Også slik utleie fra næringsdrivende legers driftsselskap og utleie av praksis mellom næringsdrivende leger er untatt mva-plikt. Det er imidlertid sentralt å merke seg at det i forarbeidene oppstilles begrensninger mht hvilke utleiesituasjoner som skal omfattes av unntaket.

I relasjon til utleie av praksis mellom næringsdrivende leger bemerker departementet (Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) s. 129) bl.a. at: "Departementets prinsipielle utgangspunkt er ...fortsatt at unntaket tar sikte på å omfatte mindre virksomheter der praksiseier selv yter helsetjenester og hvor utleieinntektene er beskjedne i forhold til inntektene fra helsetjenestene, og ikke tilfeller hvor det gjøres betydelige påslag også på leiebeløpene".

Når det gjelder unntaket fra merverdiavgift for utleie fra driftsselskap bemerker departementet i forarbeidene (Ot. prp. nr. 1 (2005-2006) s. 130) bl.a. at følgende begrensning skal gjelde: "Etter nærmere overveielse er departementet ... kommet til at det også bør gjøres unntak der selvstendig næringsdrivende helsepersonell som driver sin virksomhet i kontorfellesskap, oppretter et felles driftsselskap. Forutsetningen for et slik unntak er at eierne av driftsselskapet også yter helsetjenester i virksomheten. Også her forutsettes det at det ikke tas påslag på leievederlagene i et slikt omfang at det dreier seg om en forretningsmessig utleievirksomhet".

For en nærmere redegjørelse for Finansdepartementets avgrensning av unntaket henvises til Ot. prp. Nr. 1 (2005-2006) om Skatte- og avgiftsopplegget for 2006 fra side 125 og utover.

Ved spørsmål om merverdiavgiftsunntaket oppfordrer Legeforeningen sine medlemmer til å kontakte skatteadvokat eller revisor.