Unntak fra revisjonsplikt

Fra 1. mai 2011 kan små aksjeselskaper velge å ikke revidere regnskapet. Dette må vedtas på generalforsamling.

Lovendringen som trådde i kraft fra 1. mai 2011 innebærer at etter denne dato kan generalforsamlinger i små aksjeselskap vedta å gi styret en fullmakt om å beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres.


Med små aksjeselskap regnes aksjeselskap med:

  •     Driftsinntekter under 5 millioner
  •     Balansesum mindre enn 20 millioner
  •     Maksimalt 10 årsverk utført av ansatte

Alle disse tre vilkårene må være oppfylt for at muligheten til å ikke ha revisjon skal kunne besluttes.

Samtidig har Finansdepartementet fastsatt endringer i regnskapsforskriften som medfører at det ved innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret, skal opplyses om selskapets årsregnskap ikke skal revideres. Det skal også opplyses om årsregnskapet er utarbeidet av ekstern autorisert regnskapsfører og/eller om ekstern autorisert regnskapsfører har bistått ved den løpende regnskapsføringen eller utført andre tjenester for selskapet enn å utarbeide årsregnskapet. Denne endringen vil tre i kraft fra 1. januar 2012.

Selskaper som velger bort revisjon etter de nye reglene, vil fortsatt måtte ha revisor blant annet i forhold til attestasjoner etter aksjeloven. Slike attestasjoner kan være kapitalendringer og bekreftelse av innbetalt aksjekapital ved stiftelse.