Dreiebok for overdragelse av allmennlegepraksis

Fremgangsmåte ved salg av allmennpraksis.

Dreiebok for overdragelse av allmennlegepraksis

Fremgangsmåte ved salg av allmennlegepraksis

Innledning
Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene (heretter kalt ”rammeavtalen”) inneholder bestemmelser om overdragelse av allmennlegepraksis. Se rammeavtalen her. Denne rammeavtalen gjelder for hele landet med unntak av Oslo kommune. For Oslo kommune gjelder det en egen rammeavtale, Rammeavtale mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennlegepraksis i fastlegeordningen i Oslo kommune. Se rammeavtalen for Oslo kommune her. Bestemmelsene i de to rammeavtalene er i stor grad de samme, men avviker noe på enkelte punkter.

Overdragelse av allmennlegepraksis følger et tosporet system. Dels innebefatter praksisoverdragelsen en offentligrettslig prosess mellom henholdsvis fratredende og tiltredende lege og kommunen. Dette gjelder fratrende leges oppsigelse av sin avtalehjemmel og kommunens utlysning av og tildeling av avtalehjemmel. Dels er en praksisoverdragelse en privatrettslig avtale om salg av legepraksis mellom fratredende og tiltredende lege.

Trinn 1: Oppsigelsen

Overfor kommunen:
Oppsigelsesfristen for avtalehjemmel er 6 måneder
Oppsigelsesfristen begynner å løpe fra den dato oppsigelsen kommer fram til adressaten. Når oppsigelsen har kommet fram er den også bindende for legen. Det betyr at legen ikke kan trekke den tilbake. Dersom legen angrer på avgjørelsen må det tas kontakt med kommunen umiddelbart med sikte på å kunne oppnå en løsning med kommunens velvilje. Generelt kan sies at jo kortere tid som er gått og jo mindre mottaker har rukket å innrette seg etter oppsigelsen, jo mindre grunn er det også til å nekte å akseptere at oppsigelsen trekkes tilbake.
 
Oppsigelse bør skje skriftlig. Oppsigelsesfristen for deltidsstilling i kommunen er som hovedregel 3 måneder.  Av praktiske grunner og for å unngå uenighet om oppsigelsestiden bør legen si opp stillingen samtidig som oppsigelsen av avtalen. Legen må da presisere at oppsigelsen gjelder både avtalehjemmelen og deltidsstillingen og at virkningstidspunktet er seks måneder fra oppsigelsen, dvs. dato: dag/mnd/år. På denne måten slipper legen og "huske" at oppsigelse må sendes for stillingen og uenighet om oppsigelsestiden for pålagt deltidsstilling. 
  
Overfor ny arbeidsgiver/kontraktspart:
Har man samtidig søkt nytt arbeid, må ny arbeidsgiver informeres om fristen som grunnlag for forhandlinger om tiltredelse. Dersom det er svært viktig for ny arbeidsgiver at vedkommende kan starte før 6 måneder må man skaffe vikar i praksisen, ev. kontakte kommunen for å søke en løsning på dette spørsmålet. Legen har imidlertid ikke krav på å bli avløst tidligere, noe som får betydning for legens "posisjon" og fremgangsmåte.

Trinn 2: Utlysning av ledig fastlegeavtale

Kommunen er ansvarlig for utlysning og tildeling av hjemmelen.
Kommunen har plikt til å lyse ut ledig praksishjemmel så raskt som det er praktisk mulig (”uten ubegrunnet opphold”) etter oppsigelse for å unngå unødvendig opphold i praksisen. Det er viktig at tildelingsprosessen kommer i gang raskt slik at en overdragelse så vidt mulig kan skje innen fratredende leges oppsigelsestid. Kommunen har imidlertid adgang til å la innbyggerne på fratredende leges liste fordeles blant gjenværende leger i kommunen etter avtale mellom berørte leger. 
Utlysning skal skje i landsdekkende avis/Tidsskrift for den norske legeforening, nettbasert portal el.l.

Forhold og vilkår av betydning for hjemmelen må fremgå av kunngjøringen, slik som:
-lokalisering
-listelengde
-organiseringsform
-type praksis (gruppe- eller solopraksis)
-avtaler i praksisen

I det følgende gis nærmere kommentarer til innholdet i kunngjøringen: 
Utlysningsteksten er ment å lette overdragelsesprosessen ved å skape oversiktlighet og forutsigbarhet.
Det skal fremgå av utlysningen at hjemmelen er tilknyttet en næringsvirksomhet, noe som innebærer en rett for tidligere hjemmelshaver til å selge sin praksis. Lokalisering av praksisen må også stå i utlysningen. Dersom fastlegeavtalen har vært knyttet til en stilling i kommunen (unntaksregelen), må det stå at fastlegeordningen som hovedregel baseres på næringsdrift, men at legen kan be om ansettelsesforhold dersom det er ønskelig. En slik adgang foreligger ikke dersom hjemmelen har vært knyttet til næringsdrift. Ved problemer med rekruttering kan derimot kommunen tilby rimelige husleieavtaler el. Dette bør i så fall fremgå av annonsen. Ny lege må på sin side sørge for at dette fremgår av en egen avtale med kommunen, med bindinger mht husleie for å motvirke at kommunen endrer denne etter kort tid.
Lege som skal selge sin praksis, bør selv påse at annonsen inneholder forhold som er "av betydning". Forhold av betydning er opplysninger om praksisen med nærmere vilkår for overtakelse. I utlysningsteksten bør det komme frem om hjemmelen er i en solopraksis eller gruppepraksis, antallet ansatt hjelpepersonell, om den har eget laboratorie og i hvilken selskapsform driften er organisert i. Legeforeningen anser at listelengde på oppsigelsestidspunktet også er eksempel på opplysninger som skal stå i annonsen for en allmennpraksis. 

Fratredende lege skal etter søknadsfristens utløp orientere samtlige søkere om forhold ved praksisen som kan danne grunnlag for omsetning, herunder prisantydning. Det skal blant annet gis informasjon om driftsform, listestørrelse, ansatt personell, driftsutgifter siste år, refusjonsinntekt det siste året, inntekt fra egenandeler det siste året, prisantydning for inventar/ utstyr og prisantydning for opparbeidet praksis. Dette skal sikre informasjon og forutberegnlighet for søkerne. Det presiseres at forhandlinger ikke skal settes i gang før kommunen har tilbudt en av søkerne hjemmelen. Opplysningsskjema for overdragelse av praksis er utarbeidet av Legeforeningen og ligger på sidene for overdragelse av praksis på www.legeforeningen.no. Opplysningsskjemaet skal sendes samtlige søkere etter søknadsfristens utløp på grunnlag av søkerliste utarbeidet av kommunen. 

Kommunen plikter å foreta ny utlysning av hjemmelen dersom det ikke er kvalifiserte søkere etter første gangs utlysning.
Når det gjelder innholdet i utlysningen ved overdragelse av praksis hvor det foreligger omfattende kommunale samarbeidsavtaler vises det til trinn 4 og den nærmere omtale av regler for utlysning og prisfastsettelse i slike tilfeller.   

Om utlysning av avtalehjemmel ved etablering av deleliste

Ved etablering av deleliste gjelder de vanlige reglene for utlysning tilsvarende. Dette innebærer at hjemmelen må lyses ut også i tilfeller hvor det skal etableres seniorordning og to leger skal arbeide samtidig på samme avtalehjemmel over en periode.  

Lege over 60 år har rett til å dele sin pasientliste med henblikk på nedtrapping og overføring av praksis til annen lege. Legen forplikter seg da til å fratre senest ved fylte 70 år. Videre har lege med over 50 prosent varig uførhet rett til å dele sin liste med annen lege.
Legenes praksiser skal drives fra samme lokaler. Ordningen er ikke ment å øke antall pasienter på listen. Listelengden kan derfor ikke økes mer enn 25 % beregnet av listelengden ved etablering av delelisten. Maksimalt antall listepasienter er til sammen 2500.  

Trinn 3: Utvelgelsen av ny hjemmelshaver

Det er kommunen som tildeler avtalehjemmelen til ny lege.  Prosessen i forbindelse med tildelingsvedtaket er regulert av helse- og omsorgstjenesteloven, forvaltningsloven og av den sentrale rammeavtalen. 

Det er en noe ulik regulering av de øvrige legers innflytelse på tildelingsprosessen i gruppepraksis, eller ved etablering av deleliste, etter henholdsvis rammeavtalen mellom Kommunenes Sentralforbund og Legeforeningen (som gjelder for fastlegene i Norge bortsett fra i Oslo) og rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen (som gjelder fastlegene i Oslo). Det er etter begge avtaler kommunene som fatter vedtak om hvem som skal gis tilbud om fastlegeavtalen. I gruppepraksis kan ikke kommunen overlate ansvaret for vedtaket til gjenværende leger i praksis, men de gjenværende kolleger i en gruppepraksis/et kontorfellesskap skal, i henhold til rammeavtalen mellom Kommunenes Sentralforbund og Legeforeningen, ha stor innflytelse på utvelgelsen, og har rett til å avgi uttalelse. Etter rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen skal det ved utpeking til ledig hjemmel eller deleliste i gruppepraksis legges avgjørende vekt på de øvrige legers skriftlige begrunnede uttalelse. Gjenværende leger må etter begge rammeavtaler basere sin uttalelse på saklighet. Med saklige kriterier menes i henhold til rammeavtalen mellom Kommunenes Sentralforbund og Legeforeningen bl.a. faglig kompetanse, og erfaring, samarbeidsevner, kjønns- og alderssammensetning og evne til å drive privat praksis. I rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen er det presisert at de øvrige legers uttalelse ikke skal tillegges avgjørende vekt dersom uttalelsen bygger på utenforliggende hensyn eller andre særlige grunner foreligger. Dersom legene for eksempel konsekvent utelukker kvinner under henvising til at de kun ønsker menn, anses dette som usaklig. Kommunen kan da treffe vedtak uavhengig av uttalelsen. Kommunen bør i disse tilfellene gjøre gjenværende leger oppmerksomme på at saklighetskravet ikke anses ivaretatt med muligheter til å begrunne eller korrigere uttalelsen. Representant for gruppepraksis skal også inviteres til å delta i intervjuer av aktuelle kandidater. Her må legene i gruppepraksis internt bli enige om hvem som skal representere gruppepraksisen ved intervju av aktuelle kandidater. Hvilken søker som er mest betalingsvillig er et irrelevant hensyn ved tildeling av avtalehjemmel. Et vedtak som baseres på budrunde mellom søkere vil være ugyldig.

Selgers innflytelse på tildelingsprosessen ved etablering av deleliste
Selger av praksis har ingen formell innflytelse på utvelgelsen med unntak av tilfeller med deleliste. Ved etablering av deleliste i solopraksis har hjemmelshaver (senior) rett til å avgi uttalelse om hvem som skal inn i praksisen og uttalelsen skal tillegges stor/ avgjørende vekt, jfr. henholdsvis rammeavtalen med Kommunenes Sentralforbund og med Oslo kommune. Bestemmelsene som gjelder rettigheter for leger i gruppepraksis til å avgi uttalelse og delta i tildelingsprosessen (som er beskrevet ovenfor), gjelder tilsvarende for hjemmelshaver ved etablering av deleliste.  

Ved etablering av deleliste i gruppepraksis skal både hjemmelshaver og representant for de øvrige legene i gruppepraksisen gis rett til å uttale seg. I slike tilfeller bør det ikke finne sted noen form for drøfting av pris før tilbud er gitt av kommunen. Årsaken til dette er at tildelingen er et enkeltvedtak. Dersom økonomiske egeninteresser hos den som vil etablere deleliste har vært motiverende for valg av tiltredende lege, vil vedtaket kunne bli ansett ugyldig.  

Trinn 4: Salg av praksis: prosess

Selve salget av praksisen er en privatrettslig avtale mellom selger og kjøper. Kommunen er ikke part i salgsavtalen. Tidligere hjemmelshaver har en rett til å få solgt sin praksis. Salget av allmennlegepraksis omfatter:

 • verdi av opparbeidet praksis,
 • kontorinventar
 • medisinsk/teknisk utstyr

Selger må derfor holde seg orientert om tildelingsprosessen for å kunne fremsette krav overfor ny hjemmelshaver. Straks ny lege er gitt tilbud om å overta hjemmelen, er det selgers oppgave å få i gang forhandlingene med den nye legen om vilkårene for salg. Selger fremsetter et krav i henhold til det som fremgår av opplysningsskjemaet som ble fremlagt etter søknadsfristens utløp, se omtalen av trinn 2. Kjøper aksepterer dette eller fremsetter et tilbud. Utgangspunket er at partene skal komme frem til overdragelsesbetingelsene ved forhandlinger.

Selger og kjøper blir vanligvis enige om hvordan utstyr og inventar skal verdsettes, eventuelt ved å benytte takstmann. Leverandører av medisinsk- teknisk utstyr tilbyr ofte en slik tjeneste. Ved siden av utstyr og inventar, kan overdragende lege kreve kompensasjon for verdien av opparbeidet praksis. Verdien fastsettes skjønnsmessig basert på en rekke forhold. Sentrale momenter er bl.a.:

 • Kontinuitet
 • Type praksis (gruppe- eller solo)
 • Kontorrutiner
 • Opplært personell
 • Attraktivitet/ beliggenhet (se www.legeforeningen.no for oversikt over praksisoverdragelser)
 • Driftsresultat
 • Pasientgrunnlag (herunder stabilitet og vekst i listepopulasjon)
 • Samarbeidsavtaler
 • Systemer i praksisen (f.eks. journalsystem)
 • Husleieavtaler og andre leieavtaler

Når fratredende og overtagende lege blir enige om overdragelsen bør betingelsene nedtegnes i en skriftlig avtale. Forslag til salgsavtale finnes på Legeforeningens nettsider.   

Normalt vil det være forutsatt at praksisen skal videreføres på samme sted, noe som gjør det aktuelt også å forhandle om overtakelse av lokaler/leierettigheter eller lignende. Ny leges eventuelle plan om å flytte praksisen straks den er overtatt, påvirker ikke prisfastsettelsen ettersom selger har rett til å kreve overdratt også forpliktelser etter husleieavtale. Unntak fra denne plikten kan imidlertid tenkes i særskilte tilfeller, f eks dersom praksis er drevet fra fratredende leges bolig eller lokalene er uegnet for legevirksomhet.  Dersom kjøper f.eks kan få avviklet leieavtalen vil det imidlertid være et spørsmål om praksisen rettmessig kan flyttes geografisk. Rettslige bindinger kan foreligge i forhold til øvrige leger i en gruppepraksis eller i forhold til kommunen.

Fra ny lege får tilbudet om å overta hjemmelen, har legen 5 ukers svarfrist til kommunen. Kommunen skal ikke gi kortere frist enn dette for aksept. Etter utløpet av fem-ukersfristen er ikke lenger kommunen bundet av sitt tilbud dersom det ikke er gitt en aksept av tilbudet. I slike tilfeller kan dermed kommunen gi en annen søker tilbudet. Tidsrommet er satt av hensyn til at det kan ta noe tid å oppnå enighet om verdifastsettelsen. Aksept av kommunens tilbud bør ikke gis før man har oppnådd enighet om pris, eller tiltredende lege er fast bestemt på å takke ja uavhengig av hva en nemnd måtte komme til. Ved å akseptere kommunens tilbud har man mao gått inn i en bindende prosess som evt. ender med nemndsbehandling.

I løpet av de samme 5 uker skal forhandlingene mellom selger og kjøper være gjennomført.  Er det ikke oppnådd enighet om verdifastsettelsen, skal denne fastsettes av en nemnd, se trinn 5 nedenfor. 

Ved overdragelse av praksis hvor det foreligger omfattende kommunale samarbeidsavtaler gjelder i henhold til rammeavtalen følgende:

Dersom fratredende lege av rekrutteringshensyn har inngått omfattende samarbeidsavtale med kommunen som innebærer leie av både lokaler, utstyr/inventar og hjelpe­­personell til redusert pris, kan rett til godtgjøring for opparbeidet praksis bortfalle dersom kommunen etter to -2 - korrekte utlysninger kan dokumentere at praksisen på grunn av manglende søkergrunnlag ikke har en markedsmessig verdi. I slike tilfeller kan kommunen, etter å ha forelagt saken for lokalt samarbeidsutvalg til uttalelse, ved 3. gangs utlysning la disse forhold fremgå av utlysningen”.

Verdien av opparbeidet praksis kan være lav eller ingen i enkelte kommuner der det har vært nødvendig for rekruttering at kommunen har måttet tilby stimuleringstiltak i form av omfattende samarbeids­avtaler (kontorfasiliteter og hjelpepersonell mv) og der kommunen har tatt ansvar for driften av legekontoret i en slik utstrekning at det må sies å være kommunen som i stor grad har stått for opparbeiding av praksis. Den økonomiske fordel slike avtaler representerer er i seg selv ikke en verdi som fratredende lege kan kreve godtgjøring for. Det må ses særskilt hen til om legen har vært stabil i praksis og i hvilken grad legen har dekket kommunens reelle utgifter i forhold til listens størrelse”.

Trinn 5: Nemndsbehandling

Det er en fordel for begge parter om det kan oppnås enighet om verdivurderingen uten behov for nemndbehandling. Nemndbehandling vil påføre partene kostnader og det vil medgå tid til gjennomføring av nemndbehandling. 

Dersom fratredende og tiltredende lege ikke blir enige om overdragelsesbeløpet innen 5 uker etter at kommunens tilbud om fastlegeavtale er mottatt, fastsettes prisen av nemnd.

Det er tilstrekkelig at en av partene krever nemnd. Begge parter plikter å medvirke til nemndbehandling og er bundet av nemndas avgjørelse, som ikke kan ankes. Fratredende lege som ikke medvirker til nemndbehandling, mister retten til overdragelse av praksis. Overtakende lege som ikke medvirker til nemndbehandling, anses å ha trukket seg fra tildelingen.

Nemndavgjørelser publiseres anonymisert på Nemndsavgjørelser. Nemndavgjørelser gir en god veiledning om prisnivå og på hvilken måte ulike forhold ved praksisen får betydning for verdifastsettelsen. Nemndavgjørelsene kan benyttes som veiledning i forhold til pris og øvrige vilkår også for parter som kommer til enighet uten nemndbehandling. Vi gjør oppmerksom på at verdifastsettingen er basert på konkrete vurderinger, og vurderingene kan ikke ubetinget overføres til andre saker.

Nærmere om nemnda i KS-området

Nemnda i KS-området ledes av riksmekler Mats Ruland, med tingrettsdommer Richard Saue som nestleder. Der det er ønsket av partene i den konkrete tvisten, oppnevner leder eller nestleder to medlemmer etter ønske fra hver av partene, til å delta i nemndas behandling av saken. Disse medlemmene er oppnevnt av Legeforeningen og KS.

Nærmere om nemnda i Oslo kommune

Nemnda som behandler saker i Oslo kommune ledes av advokat Nils Grytten og advokat Patricia Amundsen. Denne nemnda settes alltid med tre medlemmer, der to medlemmer oppnevnes etter ønske fra hver av partene. Disse medlemmene er oppnevnt av Legeforeningen.

Trinn 6: Overtakelse av praksis og betaling

Kommunen og ny lege blir enige om når legen skal starte i ny praksis. Normalt vil dette være når tidligere lege er forutsatt at skal gå ut av praksisen, m.a.o. etter oppsigelsestidens utløp.

Kommunen har på forhånd avtalt tidspunktet med avtroppende lege og gjenværende leger i gruppepraksis. Det er et mål at ny lege overtar praksisen uten opphold, av hensyn til kontinuitet i praksisen. Dersom det er vanskelig for ny lege og starte på dette tidspunktet, f. eks fordi tildelingsprosessen har tatt lang tid, må kommunen i avtale med gjenværende leger finne en løsning som innebærer at kontinuiteten i praksisen opprettholdes. Dersom gjenværende leger overtar ansvaret for pasienter i en slik mellomfase, fortsetter kommunen å betale basistilskudd til disse legene i henhold til fordelingen av antallet pasienter. Kommunen kan eventuelt bli nødt til å ordne vikar dersom disse legene ikke makter å påta seg dette ansvaret.
  
Når legen har akseptert tilbudet om avtalehjemmel og tidspunkt for start i ny praksis, skal dette tidspunktet overholdes uavhengig av om legene er blitt enige om pris. Uenighet om pris innebærer dermed som utgangspunkt ingen utsettende virkning for overtakelsen. Det kan tenkes unntak dersom tiltredende lege f.eks aktivt motarbeider en nemndsprosess.

Normalt skal betaling av praksisen skje samtidig som overtakelsen dersom ikke annet er avtalt mellom partene. Selve oppgjøret er kommunen uvedkommende. Full betaling er vanskelig å gjennomføre dersom partene er uenige om pris. Dersom det er ønskelig med tiltredelse før enighet om pris er oppnådd, bør legene inngå en skriftlig avtale om vilkårene som i så fall skal gjelde. Det kan for eksempel være naturlig å avtale at den del av kjøpesummen som legene er enige om skal innbetales pr overtakelsestidspunktet. Tiltredende lege som ikke har betalt full overdragelsessum ved overtakelsestidspunktet har heller ikke blitt (fullt ut) eier av praksisen. Vedkommende må påregne å betale praksisleie eller renter på restbeløp fra overtakelsestidspunktet. Dette bør imidlertid avklares på forhånd, da et slikt krav vil være vanskelig å fremme i ettertid.

På overtakelsestidspunktet skal praksisen, herunder utstyr, pasientjournaler og andre aktiva som er nevnt i kjøpsavtalen stilles til rådighet for kjøper som overtar risikoen. Ny lege har ikke tilgang til pasientjournaler før overtakelsen er gjennomført. Taushetsplikten er til hinder for at ny lege kan gis tilgang til pasientjournaler før drift av praksisen er overtatt og han/ hun dermed overtar pasientansvaret.  

For å unngå en langvarig tvist og spørsmål om renter er det best for begge parter om legene oppnår enighet om pris - eller gjennomfører nemndsbehandling - så snart som mulig etter overtakelsen.
 
Standard salgsavtale kan hentes på Legeforeningens nettsider eller fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat. Denne vil likevel bare være et utgangspunkt og må tilpasses konkret til det aktuelle behov.

Særskilt om overdragelsesbetingelsene ved salg av fastlegepraksis med deleliste  
Ved etablering av deleliste vil selger (senior) ha rett til vederlag fra tiltredende lege i henhold til de vanlige kompensasjonsreglene (som er beskrevet under punktet om salg av praksis: prosess). Legene står fritt mht å avtale oppgjørstidspunkt. Ofte ytes det et delvederlag ved oppstart (pr overtakelsestidspunktet), og resten ved selgers fratredelse.

Totalvederlaget bør avtales ved oppstart. Det kan imidlertid være hensiktsmessig å innta en klausul i salgsavtalen som åpner for å justere den delen av vederlaget for opparbeidet praksis som ikke ytes ved oppstart i forhold til omsetning. Dersom partene har lagt opp til en gradvis nedtrapping for selger (flere etapper med ulik fordeling av ansvar for den kurative virksomhet) vil det være hensiktsmessig å legge inn suksessivt forfall av kjøpesummen. Man bør søke kyndig bistand for å forsikre seg om at dette skjer rett i forhold til skatterettslige regler. Legeforeningen tilbyr ikke skatterettslig bistand.

Mønsteravtale for overdragelse av fastlegepraksis med deleliste kan hentes på Legeforeningens nettsider eller fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat. Denne vil likevel bare være et utgangspunkt og må tilpasses konkret til det aktuelle behov.