HELFO (kontroll)

Helfo gjennomfører kontroller som skal bidra til at refusjonen som er utbetalt er korrekt, og at folketrygdens midler forvaltes riktig, både underveis og i etterkant av at refusjonene har blitt utbetalt.

HELFO har rett til å få de opplysninger som er nødvendig for å kunne påse at refusjonskravet er rettmessig innenfor gjeldende lovgivning, jf. folketrygdloven § 21-4.

Leger som har inngått avtale om direkte oppgjør med Helfo og krever takster etter Normaltariffen, har plikt til å sette seg inn i denne, bruke takstene etter gjeldende regelverk og kunne dokumentere dette ved forespørsel. Du må dokumentere alle behandlinger/konsultasjoner for hver pasient i pasientens journal.