Krav til faglig forsvarlighet

Forsvarlighetskravet er et grunnleggende prinsipp i norsk helserett, både som grunnlag for helsepersonellets faglige vurderinger i daglig praksis, organisering av tjenestene og vurderinger som gjøres av Statens helsetilsyn i tilsynssaker.

Utgangspunktet er at helsetjenester som tilbys og ytes skal være forsvarlige. Det er en minstestandard for alle helsetjenester som tilbys og ytes, på alle nivåer, både privat og offentlig. 

Forsvarlighet er utgangspunktet for vurdering av hvilke oppgaver helsepersonellet kan og skal utføre, hvilke metoder som kan brukes, instrukser som følges, hvordan tjenestene skal organiseres, og hva som kan delegeres m.m. Øvrige pliktbestemmelser i helsepersonelloven må også sees i sammenheng med kravet til faglig forsvarlighet.