Legens juridiske plikter/pasientens rettigheter

Her finner du nyttig informasjon til deg som lege om blant annet taushetsplikt, journalføringsplikt, innsyn i journal, faglig forsvarlighet, plikt til å yte øyeblikkelig hjelp og informert samtykke. Du finner også informasjon om legen som vitne og sakkyndig og om kravene som stilles til legeerklæringer og attester. Som lege bør du kjenne til hvilke lovpålagte plikter du har, og hvilke rettigheter du har ansvar for at dine pasienter får oppfylt. De viktigste reglene å kjenne til finner du i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven.