Legen som vitne og sakkyndig

Legers medisinske kompetanse og vurderinger er ofte etterspurt i saker for domstolene. De kan bli bedt om å være vitne, sakkyndig vitne eller rettsoppnevnt sakkyndig. Rettigheter og plikter avhenger av hvilken rolle du har, herunder om møteplikt, vitneplikt, taushetsplikt og regler for honorering. Det må derfor først klargjøres hvilken rolle du skal ha.

Sjekkliste når du får en forespørsel 

Avklar med oppdragsgiver:

  • Hva vedkommende spør deg om å være (vitne, sakkyndig, sakkyndig vitne)
  • Hva er det ønskelig at du skal belyse/bidra med
  • På hvilket grunnlag skal du uttale deg?

Vitne

  • Foreligger nødvendige unntak fra taushetsplikten?
  • Har du nødvendige opplysninger tilgjengelig, eller må de fremskaffes?
  • Krav til nødvendig forberedelse?

Sakkyndig /sakkyndig vitne 

  • Er du habil?
  • Har du tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner til oppdraget?
  • Har du nødvendige opplysninger for å utføre oppdraget?
  • Hvordan skal arbeidet honoreres?
Forskjellen på de 3 rollene - illustrasjon