Bedriftshelsetjeneste

Fra og med 1. januar 2010 kom det krav til at 12 nye bransjer/sektorer skal være tilknyttet bedriftshelsetjeneste, og det ble dessuten innført en godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten.

Plikt til bedriftshelsetjeneste
Den såkalte bransjeforskriften, som angir hvilke bransjer/sektorer som skal knytte til seg bedriftshelsetjeneste har blitt utvidet, slik at 12 nye bransjer nå er omfattet, herunder helsetjenester. Dette betyr at alle virksomheter som tilbyr helsetjenester og har ansatte skal være tilknyttet bedriftshelsetjeneste, uansett organisering av virksomheten. Det foreligger ingen minstekrav når det gjelder virksomhetens størrelse. Så lenge man har ansatte skal virksomheten være tilknyttet bedriftshelsetjeneste.

Kravet til bedriftshelsetjeneste gjelder dermed også legekontor. Arbeidstilsynet kan imidlertid etter søknad gi dispensasjon fra kravet om godkjent bedriftshelsetjeneste når dette finnes verne- og helsemessig forsvarlig.

Innføring av godkjenningsordning
Arbeidsgivere i virksomheter som er omfattet av bransjeforskriften har ansvar for å se til av bedriftsheltetjenesten man knytter til seg er godkjent.

Den enkelte bedriftshelsetjeneste som fortsatt ønsker å tilby tjenester til slike virksomheter må derfor søke om godkjenning. Søknaden skal sendes inn elektronisk til Arbeidstilsynet på et eget skjema.

For å bli godkjent må bedriftshelsetjenesten:

  • samlet sett være i stand til å gi en helhetlig og forebyggende bistand i det systematiske HMS-arbeidet.
  • ha et kvalitetssikringssystem som sikrer at bedriftshelsetjenesten bistår arbeidsgiver på en tilfredsstillende måte, og sikrer faglig kompetanseutvikling for bedriftshelsetjenestens personale.
  • ha en sammensetning og et faglig personale som er i stand til å gi rådgivning innen fagområdene arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø samt systematisk HMS-arbeid.
  • ha et faglig personale som dekker minst 3 årsverk (i særlige tilfelle kan en bedriftshelsetjeneste hvor det faglige personalet dekker to årsverk likevel bli godkjent hvis det kan dokumenteres at bedriftshelsetjenesten har et samarbeid med ett eller flere relevante kompetansemiljø)
  • de enkelte fagområder må være dekket med minimum 30 % av et årsverk.

Dersom vilkårene er til stede gir Arbeidstilsynet en godkjenning for en periode på 5 år. Arbeidstilsynets vedtak kan klages inn til Direktoratet for arbeidstilsynet.

Hvis man vet at man ikke oppfyller kravene kan man, istedenfor søknad om godkjenning, søke om å få godkjent en plan for hvordan bedriftshelsetjenesten skal oppfylle vilkårene innen 3 år.

Arbeidstilsynet begynte å ta imot og behandle søknader fra 4. januar 2010.

Når man har levert søknad om godkjenning kan bedriftshelsetjenesten levere tjenester til virksomheter som før, frem til søknaden er behandlet.

Lenker: