Lønn til hjelpepersonell

Legen står som utgangspunkt fritt i forhandlinger om lønnsplassering ved ansettelse av personell.

Legeforeningen har ikke inngått tariffavtaler som binder medlemmene med arbeidsgiveransvar til å anvende bestemte lønnssatser for tilsatt hjelpepersonell. Medlemmene kan imidlertid selv bli forpliktet ved å inngå tariffavtale med arbeidstakerforening som vil ha bestemmelser som regulerer lønns- og andre arbeidsvilkår.

Legen som arbeidsgiver vil også være bundet av andres arbeidsavtaler, dersom hjelpepersonellet overtas fra andre i forbindelse med overdragelse av virksomhet.
Arbeidsmiljøloven kapittel 16 fastsetter at arbeidstaker har lovbestemt rett til å beholde sine individuelle rettigheter, herunder lønn, ved slik overdragelse.

Videre kan en ha bundet seg i den opprinnelige arbeidsavtalen ved formuleringer og henvisninger, til oppjusteringer uten at dette er avtalt konkret. Det vil for eksempel være situasjonen der det i arbeidsavtalen slås fast at lønnsplasseringen skal være som for tilsvarende i offentlige stillinger.

Dersom legen som arbeidsgiver har interesse av å kunne benytte lønn som styringsredskap bør en slik henvisning unngås. Lønnsplasseringen bør da baseres på individuelle avtaler og individuelle justeringer på bakgrunn av konkrete vurderinger/forhandlinger.

Les også: