KS og Legeforeningen om LIS 1

Legeforeningen og KS har utarbeidet en felles artikkel om leger i spesialisering (LIS1).

Ny spesialistutdanning for leger består av tre deler med tilhørende læringsmål og aktiviteter. Første del av utdanningen, LIS1, startet 1. mars 2017. Andre og tredje del, LIS2 og LIS3, starter 1. mars 2019. LIS1 er felles for alle, og erstatter dagens turnusordning. Den består av 12 måneder i helseforetak og seks måneder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Spesialistutdanningen er regulert i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger. Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet et rundskriv til forskriften.

Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Legeforeningen (SFS 2305) om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, har i § 12 særskilte bestemmelser for LIS1.


For øvrig har Helsedirektoratet samlet relevant informasjon om LIS1, se blant annet nettsiden www.liskommune.no Foruten mer utdypende informasjon om blant annet LIS1, er det også tatt inn nyttige lenker og en oversikt over ofte stilte spørsmål.

Som ansatte i kommunen vil LIS1-legene være omfattet av hovedtariffavtalen i KS-området. Dette innebærer at LIS1-legene i utgangspunktet vil ha de samme rettigheter som øvrige kommunalt ansatte. Dette er ikke er omtalt på Helsedirektoratets nettside. Nedenfor har vi derfor omtalt enkelte forhold som vil være særlig aktuelle for LIS1-legene.

Amming

Rett til ammefri er både regulert i arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen i KS-området. Forutsatt at vilkårene er oppfylt, har arbeidstaker rett til fri med lønn i inntil to timer per arbeidsdag for å amme sitt barn.

Særlig om tilrettelegging for amming
Arbeidsgiver må legge til rette for at arbeidstaker kan benytte seg av retten til å amme sitt barn. Dette bør ses i sammenheng med kommunens ansvar for å legge til rette for at legen kan oppnå læringsmålene knyttet til LIS1, jf. spesialistforskriften § 17.

For at kommunen på best mulig måte skal kunne legge til rette for at legen skal kunne oppnå læringsmålene og samtidig sikres ammefri, er det nødvendig med god dialog og samarbeid mellom kommunen og legen gjennom hele ansettelsesperioden. Legen bør så tidlig som mulig orientere kommunen om tidspunkt for ammefri. Dette vil særlig ha betydning for at legen skal kunne oppnå tilstrekkelig antall legevakter. Det vil ta noe tid å gjøre endringer i vaktplanen for legevakta. I de fleste kommuner vil det ikke være tilstrekkelig å delta i øyeblikkelig hjelp-tjenesten på dagtid. Det krever derfor et visst antall legevakter på kveld og eventuelt natt. Siden det kan variere hvor mange legevakter den enkelte lege må ha for å få godkjent LIS1, er det viktig med fortløpende vurdering og dialog med legen.

Foreldrepermisjon

Rett til permisjon (fri) i forbindelse med fødsel og adopsjon reguleres av arbeidsmiljølovens regler. Lønnsrettigheter i forbindelse med fødsel og adopsjon reguleres av folketrygdlovens og hovedtariffavtalens regler. Forutsatt at vilkårene er oppfylt, skal legen ha full lønn som om vedkommende var i arbeid. Full lønn omfatter ordinær lønn, faste årsbeløp, variable tillegg etter oppsatt turnusplan og lønnsendringer, eksempelvis som følge av lokale- eller sentrale forhandlinger.

Sykdom 

Lønnsrettigheter ved sykdom reguleres av folketrygdlovens og hovedtariffavtalens regler. Forutsatt at vilkårene er oppfylt, har legen rett til full lønn som om vedkommende var i arbeid.

Rett til å fullføre LIS1 etter fravær  

Spesialistforskriften § 14 regulerer fullføring av utdanningens første del etter fravær. Som det fremgår av bestemmelsen har LIS1 rett til å få tilbud om å fullføre LIS1 etter ferie, sykefravær, permisjoner eller annet lovfestet eller tariffestet fravær utover ti prosent av utdanningstiden i stillingen. Bestemmelsen gir ikke legen rett til selv å velge en konkret stilling. Dersom legen takker nei til et tilbud som gjør det mulig å fullføre tjenesten i samme helseforetak eller kommune, er ikke arbeidsgiveren forpliktet til å tilby andre stillinger.

Samarbeid om tilrettelegging og tilbakekomst - samarbeidsavtaler

Det følger av spesialistforskriften § 14 andre ledd at sykehus, helseforetak og kommune skal samarbeide med legen om å legge til rette for at ventetiden mellom permisjonens utløp og tiltredelse i ny stilling blir så kort som mulig. Legen bør så tidlig som mulig varsle arbeidsgiver om fremtidig permisjon for å muliggjøre en raskere gjeninntreden. Det er viktig at legen får oppgitt en kontaktperson hos kommunen som vedkommende skal forholde seg til når det gjelder spørsmål knyttet til avviklingen av permisjonen og senere tilbakekomst til en stilling. Arbeidsgiveren må innrette vikariater og nye stillinger på en måte som gjør det mulig for den legen som har hatt permisjon eller annet lovlig fravær å returnere til en stilling ved fraværets slutt.

For å få til et best mulig samarbeid mellom helseforetak og kommune bør det utarbeides en avtale som regulerer dette samarbeidet. Lovpålagte samarbeidsavtaler i samhandlingsreformen kan brukes til å avtale ansvar og prosedyrer knyttet til planleggingen av permisjoner og vikariater, samt rutiner for tilbakekomst etter permisjoner eller lengre sykefravær.

Så langt det er mulig skal arbeidsgiveren innrette vikariater og nye stillinger på en måte som gjør at den legen som har hatt permisjon eller annet fravær kan komme tilbake til stilling ved permisjonstidens slutt. Dette vil særlig være aktuelt ved foreldrepermisjoner og andre permisjoner som kan planlegges. En forutsetning for å få til gode løsninger og skape forutsigbarhet for begge parter, er godt samarbeid og dialog mellom de involverte arbeidsgiverne og legen. Det kan oppstå tilfeller hvor en lege allerede er tilsatt i LIS1-stillingen for neste periode når permisjonen innvilges. I disse tilfellene kan det være at legen som går ut i permisjon må vente på at stillingen blir ledig. Kommunen kan imidlertid ikke uten videre legge til grunn at legen må vente med å komme tilbake til de fastsatte oppstartstidspunktene i mars og september. Likestillings- og diskrimineringsombudet har uttalt at en slik praksis kan innebære en diskriminering av legen. Kommunen må se på alle muligheter for at legen kan gjeninntre så tidlig som mulig etter fraværets utløp, herunder vurdere muligheten for å opprette en ekstra plass for gjennomføringen. Dette innebærer ikke at legen kan kreve gjeninntreden akkurat den bestemte datoen legen ønsker der hvor permisjonen utløper mellom to turnusperioder, men kommunen må imidlertid ha sett på om det er noen mulighet for det. Helseforetakene og de større kommunene vil normalt ha større spillerom enn små kommuner.

Dersom LIS1 ikke får oppfylt sin rett til resttjeneste etter denne bestemmelsen, kan Helsedirektoratet om nødvendig pålegge det enkelte regionale helseforetaket eller den enkelte kommunen å ansette leger i utdanningens første del, jf. spesialistforskriften § 11 andre ledd.