Temaartikler

Har du sagt opp fastlegeavtalen din uten noen til å ta over?

29. oktober 2022
På grunn av dagens fastlegekrise opplever mange fastleger at det er få eller ingen som vil overta avtalehjemmelen og praksisen etter at avtalen er sagt opp. Legeforeningen ivaretar medlemmenes interesser i disse sakene.

Ordet fanger

29. oktober 2022
Mange medlemmer som er innkalt til møte i en personalsak, kontakter Avdeling for jus og arbeidsliv og ber om råd. Da forsøker vi å bidra til at saken kan løses så enkelt som mulig – med lavest mulig konfliktnivå. Her er noen av de viktigste rådene vi gir.

Veileder for inntak av medisinstudent med lisens som assistent i fastlegepraksis i forbindelse med ferieavvikling

25. mai 2022
Legeforeningen får hvert år mange spørsmål i forbindelse med medisinstudenters adgang til å arbeide på fastlegekontor og utløse rett til refusjon fra folketrygden.

Tingretten: Lege fikk medhold i å ikke utlevere pasientjournal til rettsoppnevnte sakkyndige

02. mai 2022
Legeforeningens jurister støttet legen i hens vurdering om ikke å utlevere journalen, og bistod i et rettsmøte i tingretten hvor domstolen skulle vurdere spørsmålet om utlevering.

Står du i en tilsynssak? Du er ikke alene!

25. april 2022
Det er en viktig og prioritert oppgave for Legeforeningen å bidra til medlemmenes trygghet og rettssikkerhet i møte med tilsynsmyndighetene.

Vitneplikt for tillitsvalgte i sivile saker

24. mars 2022
Du som tillitsvalgt er innkalt som vitne i en sivil sak – for eksempel en sak et medlem har reist mot arbeidsgiver. Har du plikt til å vitne?

Ansettelsesprosesser - sjekkliste for deg som tillitsvalgt

21. februar 2022
Hvilke stillinger skal lyses ut og hva er kravene til utlysningsteksten. Få svar på dette og andre spørsmål knyttet til ansettelse.

KLP tar ansvar for mangelfull pensjonsrådgivning: To leger får kompensasjon

08. desember 2021
For to sykehusleger med bistilling ved universitetet, fikk senere pensjonering fra universitetsstillingen uheldige konsekvenser. Etter involvering fra Legeforeningen tilbyr KLP nå de to legene kompensasjon som følge av mangelfull rådgivning fra KLPs side.

Ny nasjonal ordning for oppbevaring av journaler ved opphør og overdragelse av virksomhet

08. desember 2021
Fra 1. oktober 2021 er det iverksatt ny nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet. Den nye ordningen omfatter også innlevering av pasientjournaler ved tap og suspensjon av autorisasjon, lisens og spesialgodkjenning.

Side 1 av 3