Temaartikler

31. januar 2023

Endringer i legearbeidsmarkedet

I avdeling for jus og arbeidsliv ser vi nå klare tegn til at det er endringer på gang i legearbeidsmarkedet. Dette gjelder både for sykehusleger og i kommunehelsetjenesten. Samtidig med rekrutteringsutfordringer innenfor flere spesialiteter – også i sentrale strøk – skjer det noe på tilbudssiden.
21. desember 2022

Rettighetsvurdering i felles henvisningsmottak

Det er vedtatt innføring av rettighetsvurdering i felles henvisningsmottak for avtalespesialister i psykisk helsevern. Ordningen kalles også som "En vei inn". Ordningen innebærer at avtalespesialister bare kan få henvist pasienter som er tildelt rett til helsehjelp av helseforetaket.
29. oktober 2022

Har du sagt opp fastlegeavtalen din uten noen til å ta over?

På grunn av dagens fastlegekrise opplever mange fastleger at det er få eller ingen som vil overta avtalehjemmelen og praksisen etter at avtalen er sagt opp. Legeforeningen ivaretar medlemmenes interesser i disse sakene.
29. oktober 2022

Ordet fanger

Mange medlemmer som er innkalt til møte i en personalsak, kontakter Avdeling for jus og arbeidsliv og ber om råd. Da forsøker vi å bidra til at saken kan løses så enkelt som mulig – med lavest mulig konfliktnivå. Her er noen av de viktigste rådene vi gir.
25. mai 2022

Veileder for inntak av medisinstudent med lisens som assistent i fastlegepraksis i forbindelse med ferieavvikling

Legeforeningen får hvert år mange spørsmål i forbindelse med medisinstudenters adgang til å arbeide på fastlegekontor og utløse rett til refusjon fra folketrygden.
02. mai 2022

Tingretten: Lege fikk medhold i å ikke utlevere pasientjournal til rettsoppnevnte sakkyndige

Legeforeningens jurister støttet legen i hens vurdering om ikke å utlevere journalen, og bistod i et rettsmøte i tingretten hvor domstolen skulle vurdere spørsmålet om utlevering.
25. april 2022

Står du i en tilsynssak? Du er ikke alene!

Det er en viktig og prioritert oppgave for Legeforeningen å bidra til medlemmenes trygghet og rettssikkerhet i møte med tilsynsmyndighetene.
24. mars 2022

Vitneplikt for tillitsvalgte i sivile saker

Du som tillitsvalgt er innkalt som vitne i en sivil sak – for eksempel en sak et medlem har reist mot arbeidsgiver. Har du plikt til å vitne?
21. februar 2022

Ansettelsesprosesser - sjekkliste for deg som tillitsvalgt

Hvilke stillinger skal lyses ut og hva er kravene til utlysningsteksten. Få svar på dette og andre spørsmål knyttet til ansettelse.

Side 1 av 4