Temaartikler

19. desember 2023

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2024

Den 1. januar 2024 kommer det en rekke endringer i arbeidsmiljøloven som får betydning for våre medlemmer. Vi har laget en oversikt over de viktigste endringene du bør gjøre deg kjent med.
12. desember 2023

Å jobbe på sykehus i høytider

Skal du jobbe på et sykehus i høytiden? Vi har samlet litt informasjon om reglene som gjelder for deg.
03. november 2023

Rett til lønnet ammefri i Spekter tariffområde 10 og 13

Legeforeningen får en del spørsmål om hvor mange timer lønnet ammefri leger i sykehus som jobber vakter utover 8 timer har rett til. Dette skrivet tar sikte på å avklare hva som gjelder for helseforetakene, Lovisenberg Diakonale sykehus og Martina Hansens hospital.
11. april 2023

Ny fastlegeveileder

Veilederen passer for deg som skal inn i fastlegeordningen - enten som næringsdrivende eller ansatt.
31. januar 2023

Endringer i legearbeidsmarkedet

I avdeling for jus og arbeidsliv ser vi nå klare tegn til at det er endringer på gang i legearbeidsmarkedet. Dette gjelder både for sykehusleger og i kommunehelsetjenesten. Samtidig med rekrutteringsutfordringer innenfor flere spesialiteter – også i sentrale strøk – skjer det noe på tilbudssiden.
21. desember 2022

Rettighetsvurdering i felles henvisningsmottak

Det er vedtatt innføring av rettighetsvurdering i felles henvisningsmottak for avtalespesialister i psykisk helsevern. Ordningen kalles også som "En vei inn". Ordningen innebærer at avtalespesialister bare kan få henvist pasienter som er tildelt rett til helsehjelp av helseforetaket.
29. oktober 2022

Har du sagt opp fastlegeavtalen din uten noen til å ta over?

På grunn av dagens fastlegekrise opplever mange fastleger at det er få eller ingen som vil overta avtalehjemmelen og praksisen etter at avtalen er sagt opp. Legeforeningen ivaretar medlemmenes interesser i disse sakene.
29. oktober 2022

Ordet fanger

Mange medlemmer som er innkalt til møte i en personalsak, kontakter Avdeling for jus og arbeidsliv og ber om råd. Da forsøker vi å bidra til at saken kan løses så enkelt som mulig – med lavest mulig konfliktnivå. Her er noen av de viktigste rådene vi gir.
25. mai 2022

Veileder for inntak av medisinstudent med lisens som assistent i fastlegepraksis i forbindelse med ferieavvikling

Legeforeningen får hvert år mange spørsmål i forbindelse med medisinstudenters adgang til å arbeide på fastlegekontor og utløse rett til refusjon fra folketrygden.

Side 1 av 4