Endring av refusjonsregler for vikariater i fastlegepraksis og legevakt

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt forskriftsendringer som gir rett til trygderefusjon for vikariater i fastlegepraksis/legevakt for leger som ikke har gjennomført norsk turnustjeneste eller oppnådd læringsmålene i LIS1.

I forbindelse med innføring av ny spesialistutdanning fra 1. mars 2019 var det et krav om LIS 1 for å ha refusjonsrett for å jobbe/vikariere i fastlegepraksis og legevakt. Dette førte til at en del leger ikke lenger hadde refusjonsrett. Legeforeningen fikk mange tilbakemeldinger om at dette skapte store problemer med vikardekning ved fravær fra fastlegepraksis.

Endringer i refusjonsforskriften ble fastsatt den 11. juni 2019 og innebærer at lege uten LIS 1 /turnus gis refusjonsrett for vikariater i fastlegepraksis i inntil 1 år, se forskriften § 1 punkt 1. Rett til refusjon etter § 1 punkt 1 gir også rett til refusjon ved deltakelse i legevakt som del av fastlegevikariat. Dersom legen kun skal jobbe på legevakt, kan lege uten LIS 1 være vikar på legevakt i inntil 2 mnd.