Innføring av rettighetsvurdering i felles henvisningsmottak i psykisk helsevern

Legeforeningen og PSL har forhandlet med de regionale helseforetakene og inngått avtale om rettighetsvurdering i felles henvisningsmottak i psykisk helsevern.

Ordningen innebærer at alle henvisningene til avtalespesialister i psykisk helsevern og til DPS på sikt skal vurderes i et felles henvisningsmottak og at avtalespesialistene kun skal motta ferdig rettighetsvurderte henvisninger fra dette henvisningsmottaket. Felles henvisningsmottak er både regulert i et nytt punkt i selve rammeavtalen (ny § 13) og i regionale underlagsdokumenter som inneholder mer informasjon om ordningen.

Ordningen trer i kraft fra 1. mars 2021 men vil innføres gradvis, dvs. at noen DPS starter før andre. Som avtalespesialist skal du derfor fortsette som før inntil du får beskjed om noe annet fra RHF eller DPS.

For mer informasjon om ordningen kan dere lese den reviderte rammeavtalen, protokollen fra forhandlingene, underlagsdokument fra HSØ med ytterligere informasjon om ordningen og informasjonsbrev fra Legeforeningen og PSL på denne siden.