Veileder for inntak av medisinstudent med lisens som assistent i fastlegepraksis i forbindelse med ferieavvikling

Legeforeningen får hvert år mange spørsmål i forbindelse med medisinstudenters adgang til å arbeide på fastlegekontor og utløse rett til refusjon fra folketrygden.
FOTO: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen
Illustrasjonsfoto. FOTO: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

Legeforeningen har på denne bakgrunn utarbeidet følgende veileder som kan fungere som en oppskrift for inntak av medisinsk student i fastlegepraksis ved ferieavvikling.

Medisinstudent med lisens kan ikke jobbe som vikar for allmennlege verken i gruppepraksis eller solopraksis, da lisensen ikke gir adgang til å utøve legevirksomhet av selvstendig karakter. Dette framgår av forskrift om lisens til helsepersonell § 4. Det følger videre av merknaden til denne bestemmelsen at lisensen ikke gir adgang å sende regning i eget navn til trygden.

Studenter med lisens kan likevel arbeide i praksis under ferietiden, men da som assistent hos praktiserende lege. Dette framgår av forskriftens § 4, tredje ledd. Assistenten må arbeide under personlig og nær veiledning fra fastlegen. Hvis fastlegen er fraværende, for eksempel på ferie, må en annen autorisert lege fungere som vikar, eller på annen måte overta ansvaret for listen f.eks iht kollegial fraværsordning, for at studenten skal kunne fortsette å arbeide under tilfredsstillende veiledning. Assistenten kan da arbeide på fraværende leges pasientliste, men altså under personlig veiledning fra ansvarlig lege.

Studenten kan utføre arbeid som utløser rett til refusjon etter normaltariffen så lenge dette skjer innenfor de krav som stilles til forsvarlig veiledning. Det er ikke et krav at ansvarlig lege må være tilstede i rommet samtidig med studenten til enhver tid. En student kan for eksempel foreta en konsultasjon samtidig som ansvarlig lege har en konsultasjon, men den autoriserte legen må kunne kontaktes for veiledning.

Som nevnt innledningsvis kan ikke student med lisens selv fremme krav om refusjon. Den ansvarlige lege kan derimot, hvis han har avtale om direkteoppgjør med folketrygden, fremme krav om refusjon for behandling utført av studenten. Legen vil være ansvarlig for det krav som fremmes overfor HELFO, herunder ansvarlig for det medisinske arbeid utført av studenten.

Vi anbefaler imidlertid at man på forhånd kontakter HELFO for en skriftlig bekreftelse på at refusjon kan kreves for studentens arbeid.

Reglene må forstås tilsvarende for en medisinsk kandidat med lisens som venter på LIS 1 tjeneste.

Se her for hvordan du starter et enkeltpersonforetak Drive næringsvirksomhet - Brønnøysundregistrene (brreg.no)

Forslag til avtale for medisinsk assistent i fastlegepraksis finner du her