Ny koronaavtale med KS – hva betyr den for legene og hva skal dere tillitsvalgte gjøre nå?

Akademikerne kommune, herunder Legeforeningen, har inngått en ny, midlertidig avtale med KS om arbeidstid som følge av koronasituasjonen. Avtalen er innrettet slik at tillitsvalgte og kommunen lokalt skal vurdere om dere ønsker å ta den i bruk.

Vi vil oppfordre tillitsvalgte til å sette dere inn i avtalen, og vurderer om dere ønsker den brukt i egen kommune. Dere bør også ta kontakt med arbeidsgiver for dialog om avtalen.

En grunn til ikke å gå inn på denne avtalen, er dersom dere har andre ordninger som er avtalt lokalt fra før, som fremstår som gunstigere eller mer tilpasset deres kommunes behov. Dersom dere ikke har det, vil vi anbefale å iverksette denne avtalen lokalt. I protokollen er det fastslått at det ikke er anledning til å inngå lokal avtale med avvikende avtalevilkår, men vi legger til grunn at allerede etablerte avtaler løper videre.

Når det gjelder arbeid omfattet av SFS 2305, som legevakt, er forholdet mellom avtalene ikke eksplisitt regulert. Vi anbefaler at dere legger til grunn de samme prinsippene for økt overtidskompensasjon i dialogen med kommunen om hvordan ekstraarbeid for legevaktslegene skal ivaretas.

Avtalen gir utvidede rammer for overtid, høyere overtidssatser og for kommuneoverleger med særlig uavhengig stilling gis inntil 30 dager fri – eller tilsvarende lønnsutbetaling. LO kommune, YS kommune og Unio har også sluttet seg til avtalen.

Hensikten med avtalen er å sørge for fleksibilitet og tilstrekkelig kapasitet når vi nå opplever økende smittetall, restriksjoner og massevaksinering - samtidig som de ansatte sikres overtidsbetalt.

Utvidelse av rammene for overtid
Avtalen gir mulighet til å jobbe ut over arbeidsmiljølovens grenser for overtid. Arbeidsmiljølovens grenser er 10 timer pr uke, 25 timer i fire sammenhengende uker, og 200 timer pr år. Arbeid ut over grensene forutsetter samtykke fra den enkelte, og er dermed frivillig.

Opptil 300 prosent
For arbeid utover full stilling, erstatter avtalen overtidstilleggene i hovedtariffavtalen med et tillegg på 200 prosent. For overtidsarbeid på helge- og høytidsdager er tillegget 300 prosent.

Deltidsansatte får samme satser hvis de har mer enn 20 timer samlet arbeidstid i løpet av en uke.

Ansatte med særlig uavhengig stilling blir kompensert med opptil 30 fridager i 2022, de har også mulighet til å velge utbetaling.

Frivillig overtid
Partene er enige om at all arbeidstid skal planlegges så tidlig som mulig for å skape forutsigbarhet, og arbeidsgiver skal også i størst mulig grad bruke de ansatte som selv ønsker å påta seg å jobbe overtid.

Dette er en sentral avtale og partene avgjør lokalt om den skal tas i bruk. Avtalen gjelder fra 20. desember til 30. april 2022.

Avtale om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien
Protokoll