KS

04. september 2023

Lokale forhandlinger 2023

For Legeforeningens medlemmer gjennomføres lønnsforhandlingene lokalt i den enkelte kommune, fylkeskommune og kommunale virksomhet. Som Legeforeningens tillitsvalgt er du en del av de årlige lønnsforhandlingene i din kommune. De sentrale forhandlingene i mellomoppgjøret i år kom i havn 30. april. De lokale lønnsforhandlingene i kap. 5 og kap. 3 står for døren.
17. februar 2023

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe på legevakt

Legeforeningen har i samarbeid med KS og Helsedirektoratet ferdigstilt rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe på legevakt – del 2.
07. oktober 2022

Flytting av pasienter ved trusler mot fastlegen

Pasientens rett til å velge sin fastlege og fastlegens plikter overfor sine listepasienter er grunnleggende hensyn bak fastlegeordningen. Utgangspunktet er at fastlegen ikke kan avvise en person som søker seg til fastlegen.
07. oktober 2022

Webinar: Eie, drive og overdra virksomhet - særlig om forholdet mellom eiere i AS/ANS

Akademikerne inviterer til gratis webinar med advokat Tore Jarl Hjelseth. Tema er eierskap og eierskapsregulering for virksomheten.
07. oktober 2022

Rettigheter for leger som sier opp sin fastlegeavtale

I dagens fastlegekrise er det ofte vanskelig å få besatt fastlegehjemler. Dette påvirker især fratredende lege, men også øvrige leger i gruppepraksiser. Legeforeningen ivaretar medlemmenes interesser i disse sakene.
07. oktober 2022

Informasjon om takster

Forhandlingene om ny normaltariff gjeldende fra 1. juli 2022 ble ferdig senere enn tidligere år. Dette og svært mange endringer i takstene ga dessverre noen feil både i forskriften som ble fastsatt 30. juni og i normaltariffheftene som er sendt ut. Legeforeningen gjorde staten oppmerksom på feilene i forskriften, og Helse- og omsorgsdepartementet ga derfor ny forskrift på Lovdata.
15. juli 2022

Lokale forhandlinger 2022

For Legeforeningens medlemmer gjennomføres lønnsforhandlingene lokalt i den enkelte kommune, fylkeskommune og kommunale virksomhet. Som Legeforeningens tillitsvalgt er du en del av de årlige lønnsforhandlingene i din kommune. De sentrale forhandlingene i mellomoppgjøret i år kom i havn på morgenen 24. mai etter mekling. De lokale lønnsforhandlingene i kap. 5 og kap. 3 står for døren.
24. mai 2022

Enighet om særavtalen (SFS 2305)

Etter svært krevende forhandlinger i meklingen er KS og Legeforeningen enige om ny særavtale for legetjenesten i kommunene (SFS 2305). Enigheten innebærer blant annet at partene vil jobbe for at legevakt skal anses som en oppgave på lik linje med annet offentlig allmennmedisinsk arbeid. Etter mange års kamp om bedre arbeidstidsvern på legevakt, har Legeforeningen fått KS med på en systemendring som vil innebære et paradigmeskifte for fastlegeordningen. Partene er også enige om viktige punkter for å sikre forsvarlig arbeidsbelastning for kommuneoverlegene.
05. mai 2022

Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune

Side 1 av 2