KS

Flytting av pasienter ved trusler mot fastlegen

07. oktober 2022
Pasientens rett til å velge sin fastlege og fastlegens plikter overfor sine listepasienter er grunnleggende hensyn bak fastlegeordningen. Utgangspunktet er at fastlegen ikke kan avvise en person som søker seg til fastlegen.

Webinar: Eie, drive og overdra virksomhet - særlig om forholdet mellom eiere i AS/ANS

07. oktober 2022
Akademikerne inviterer til gratis webinar med advokat Tore Jarl Hjelseth. Tema er eierskap og eierskapsregulering for virksomheten.

Rettigheter for leger som sier opp sin fastlegeavtale

07. oktober 2022
I dagens fastlegekrise er det ofte vanskelig å få besatt fastlegehjemler. Dette påvirker især fratredende lege, men også øvrige leger i gruppepraksiser. Legeforeningen ivaretar medlemmenes interesser i disse sakene.

Informasjon om takster

07. oktober 2022
Forhandlingene om ny normaltariff gjeldende fra 1. juli 2022 ble ferdig senere enn tidligere år. Dette og svært mange endringer i takstene ga dessverre noen feil både i forskriften som ble fastsatt 30. juni og i normaltariffheftene som er sendt ut. Legeforeningen gjorde staten oppmerksom på feilene i forskriften, og Helse- og omsorgsdepartementet ga derfor ny forskrift på Lovdata.

Lokale forhandlinger 2022

15. juli 2022
For Legeforeningens medlemmer gjennomføres lønnsforhandlingene lokalt i den enkelte kommune, fylkeskommune og kommunale virksomhet. Som Legeforeningens tillitsvalgt er du en del av de årlige lønnsforhandlingene i din kommune. De sentrale forhandlingene i mellomoppgjøret i år kom i havn på morgenen 24. mai etter mekling. De lokale lønnsforhandlingene i kap. 5 og kap. 3 står for døren.

Enighet om særavtalen (SFS 2305)

24. mai 2022
Etter svært krevende forhandlinger i meklingen er KS og Legeforeningen enige om ny særavtale for legetjenesten i kommunene (SFS 2305). Enigheten innebærer blant annet at partene vil jobbe for at legevakt skal anses som en oppgave på lik linje med annet offentlig allmennmedisinsk arbeid. Etter mange års kamp om bedre arbeidstidsvern på legevakt, har Legeforeningen fått KS med på en systemendring som vil innebære et paradigmeskifte for fastlegeordningen. Partene er også enige om viktige punkter for å sikre forsvarlig arbeidsbelastning for kommuneoverlegene.

Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune

05. mai 2022

Ny koronaavtale med KS – hva betyr den for legene og hva skal dere tillitsvalgte gjøre nå?

21. desember 2021
Akademikerne kommune, herunder Legeforeningen, har inngått en ny, midlertidig avtale med KS om arbeidstid som følge av koronasituasjonen. Avtalen er innrettet slik at tillitsvalgte og kommunen lokalt skal vurdere om dere ønsker å ta den i bruk.

Lokale forhandlinger 2021

09. juli 2021
For Legeforeningens medlemmer gjennomføres lønnsforhandlingene lokalt i den enkelte kommune, fylkeskommune og kommunale virksomhet. Som Legeforeningens tillitsvalgt er du en del av de årlige lønnsforhandlingene i din kommune. De sentrale forhandlingene i mellomoppgjøret i år kom i havn på morgenen 27. mai etter mekling. De lokale lønnsforhandlingene i kap. 5 og kap. 3 står for døren.